Family book of Eleonora Elisabeth Thortsen

Spouses