Ole Munks slægtsdatabase

Poul ByrialsenAlder: 82 år14501532

Navn
Poul Byrialsen
Fornavne
Poul
Efternavn
Byrialsen
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 148

Poul Børialsen

Navn
Poul Børialsen
Fornavne
Poul
Efternavn
Børialsen
Født omkring 1450
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 148
Publikation: Slægtsarkivet, Viborg
Detaljer for citat: Afsnittet: de Rinds Herreds Knaber, side 39
Brors fødselMorten Byrialsen
omkring 1460 (Alder 10 år)
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 153
Publikation: 1995/2015
Detaljer for citat: side 410
Brors fødselJens Byrialsen
omkring 1465 (Alder 15 år)
Publikation: 2003
Detaljer for citat: side 36
Misc 6. november 1475 (Alder 25 år)

Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Note: Poul Byrialsen nævnes første gang - uden angiven bopæl - i et tingsvidne af Rinds herreds ting 14-75, både som sandemand og vidne (109). [6.11.1475, Rep. dipi. 3736]
Fars dødByrial Pedersen
efter 1475 (Alder 25 år)
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 153
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 232
ÆgteskabInger MortensdatterVis familie
før 1481 (Alder 31 år)

Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 148
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Note: Han blev gift første gang senest 14-80 med Inger (egentlig Ingierd) Mortensdatter af ukendt herkomst; hun døde senest omkring 1500. - I dette ægteskab var der [mindst]3 døtre, hvoraf i alfald de to ældste var gift i 1504- (108). [D.A.A. 1890, 153 og 1936, 120, samt Rigens forfølgningsbog 1609-15, f. 185f f]
Datters fødsel
1
? Poulsdatter
omkring 1481 (Alder 31 år)
Datters fødsel
2
Bodil Poulsdatter
omkring 1483 (Alder 33 år)
Datters fødsel
3
? Poulsdatter
omkring 1485 (Alder 35 år)
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 147
Publikation: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Detaljer for citat: side 212
Datters fødsel
4
? Poulsdatter
omkring 1487 (Alder 37 år)
Datters fødsel
5
? Poulsdatter
omkring 1489 (Alder 39 år)
Datters fødsel
6
? Poulsdatter
omkring 1491 (Alder 41 år)
Misc 29. august 1491 (Alder 41 år)

Detaljer for citat: 1897, side 493
Note:

Poul i Lund, Morten Børialsen i Gleerup og Jes Børialsen i Gleerup nævnes 1491 i et Vidne af Rinds Herredstliing (Langebeks Dipi. 29/8 1491).


Han nævnes tidligst i et dokument af 29. august 1491, hvori han sammen med sine brødre Poul Byrialsen i Lund i Roum sogn, og Jens Byrialsen i Glerup, optrådte som sandemænd og i fællesskab med herredsfoged Niels Poulsen i Rinds herred foranledige udstedt et 24 mands vidne om, at Gedsted Aa såvel i deres som i deres forældres tid havde været det rigtige skel imellem Rinds og Gislum herreder, og at åen havde haft sit udløb og sin strømgang, der hvor den stadig løber.

Bopæl 1492 (Alder 42 år)
Publikation: 1987
Detaljer for citat: side 71
Publikation: Slægtsarkivet, Viborg
Detaljer for citat: Afsnittet: de Rinds Herreds Knaber, side 39
Note: Kaldes også Lund
Misc 3. juni 1492 (Alder 42 år)

Publikation: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Detaljer for citat: side 212
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Note:

Adlet i 1492

Selve adelsbrevet, der endnu eksisterer i kopi, kalder ham Poul børialsen i Romlund, en sammenskrivningaf stednavnene Lund og Roum, idet Lund ligger i Roum sogn. Selve adelsbrevet har følgende ordlyd: "Vi Hanns med Gudtz naade Danmarchis, Norgis, Vendis och gottes Konin, udvald til Suerig, Hertog i Holstenn, Stormarn och Dytnerchen, greffue udi Oldenborg och Delmenhorst gjøre alle vitterligt, at for troskab, tro och villig thieneste som thenne breuffuiser Pouffel Byrialsen i Romlund och ganns rette echte Børnn och afkomme o. s. z. Vore arffuinge och rette effterkommende Konuger i Danmarch till evigthidt gjøre, ville och skulle haffue vi aff vor serdeling ynnist och naade undte och med thette och afkomne frihett och frelse till Euigthidt som andre riddre och svenne gauffeu i vort rige Danmarch med skjold och hjelmb, hjelmtechen paa hjelmen en rød rosennkrandtz, eftersom her udi malet stander, dog underrtagitt vor och cronens ret och rettighett paa kjæbstedsgodtz och friet bonndegodtz, thi forbuide vi alle enhue de hellst ere ellervere kunnde och serdeles voer fogder och emdidtzmennd, forna Pouffel Byrialsen och hanns danne echte Børnn och afkomme herimod at hindre eller hindre lade deels, møde, plaze, umage eller i nogen maade at forurette under vor konugelige heffer och vrede. Datum castro nostro, Hoffuinsi feria tertia proxima post doninican vacem jocanditstis.

Vnno Domini 1492. nostro sub signetis melttes."

Dette sidste er latin og betyder følgende: Givet paa vort slot i København den tredie sidste Tirsdag efter Herens velbehagelige Røst ( en eller anden katolsk Fest ) Aaret 1492.

Under vort Segl og til Vidnesbyrd. Hr. Erik Ottosen Væbner.


Poul Byrialsen blev nemlig på forbøn af Erik Ottesen (Rosenkrants) adlet 3. juni 14-92 med følgende adelsbrev (113), der i kopi i 1650 tilhørte Ove Blik, som stammede fra Poul Byrialsen. Kopi af det frihedsbrev (adelsdiplom) som kong Hans haver givet Poul Byrialsen i Roumlund - hvilket ligger udi Rinds herred udi Roum sogn og nu kaldes Lund:

Vi Hans med Guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters konge, udvalgt til Sverige, hertug i Slesvig og hertug i Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenborg og Delmenhorst, gør alle vitterligt, at for troskab, tro og villig tjeneste, som denne brevviser Poul Byrialsen i Roumlund og hans rette ægte børn og afkom o.s.v. vore arvinger og rette efterkommende konger i Danmark til evig tid gøre ville og skulle have vi af vor synderlige yndest og nåde undt og givet og med dette vort brev unde og give for Poul Byrialsen og hans sande, rette ægte børn og afkom frihed og frelse til evig tid, som andre riddere og svende have i vort rige Danmark, med skjold og hjelm, som er et jomfruhoved udi et hvidt feldt og en grøn hat på, og til et hjelmtegn på hjelmen en rød rosenkrands, eftersom her udi malet stander (står), dog undtaget vor og kronens ret og rettigheder på købstadsgods og frit bondegods, thi forbyde vi alle enhver de helst (eller) er eller være kunne og særdeles vore fogeder og embedsmænd, for Poul Byrialsen og hans sande, rette ægtebørn og afkom her imod at hindre eller lade, dele møde, pladse (?), umage eller i nogen måde at forurette under vor kongelige hævn og vrede.

Datum castro nostro Haffniensis (= vort slot København) feria tertia proximc post dominicam vocem jucunditatis anno domini 1492. Nostro sub signetis.

Ad testimonium domini Erici Ottonis millitis (= på forbøn af hr. Erik Otte- sen (Rosenkrantz), ridder). [Jy. Saml. II, 397-98]

Datters fødsel
7
? Poulsdatter
omkring 1493 (Alder 43 år)
Datters fødsel
8
? Poulsdatter
omkring 1495 (Alder 45 år)
Hustrus dødsfaldInger Mortensdatter
omkring 1496 (Alder 46 år)
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 148
ÆgteskabMaren AndersdatterVis familie
før 1498 (Alder 48 år)

Publikation: 2003
Detaljer for citat: side 148
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Søns fødsel
9
Anders Poulsen
omkring 1498 (Alder 48 år)
Publikation: 1996
Detaljer for citat: side 44
Søns fødsel
10
Niels Poulsen
omkring 1500 (Alder 50 år)

Publikation: 2000 - 2. udgave
Detaljer for citat: side 19
Datters fødsel
11
? Poulsdatter
omkring 1502 (Alder 52 år)
Detaljer for citat: 1888, side 87 (Blik)
Barns ægteskabNiels JensenBodil PoulsdatterVis familie
før 1504 (Alder 54 år)

Misc 2. juni 1504 (Alder 54 år)

Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
Note: Trinitatis søndag 1504 holdt Poul Byrialsen et foreløbigt skifte med døtrene Bodil og Kirstens mænd Nis Jensen i Vesterbølle og Jes Nielsen i Giver, som begge skødede konernes arveparter i Roumlund, Lund mølle, Navndrup mark og mølle og Busis jord i Hersom og Roum til Poul Byrialsen (115). [Rigens forfølg. 1609-15, 185ff]
Barns ægteskabPeder Ged? PoulsdatterVis familie
før 1505 (Alder 55 år)

Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 147
Brors dødsfaldMorten Byrialsen
1515 (Alder 65 år)
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 153
Publikation: 1995/2015
Detaljer for citat: side 410
Note: Blev dræbt på vej i kirke af den adelige Thomas Skadeland, der den 15.11.1515 blev dømt fredløs, men dræbt da Mortens brødre Poul og Jens ville fange ham.
Brors dødsfaldJens Byrialsen
efter 5. november 1515 (Alder 65 år)
Note: Eller måske St. Torup
Barns ægteskabChristen Jensen? PoulsdatterVis familie
før 1520 (Alder 70 år)

Barns ægteskabLars Pedersen Schiønning? PoulsdatterVis familie
omkring 1520 (Alder 70 år)

Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 148
Publikation: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Detaljer for citat: side 212
Misc 1523 (Alder 73 år)
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
Note: Poul Byrialsen vides i 1523 at have haft en gård i leje af Mariager kloster i sin og hustrus levetid - og i 1525 skal han have fået brev på gården Øsle- bø i Norge (117). [D.A.A. 1890, 152]
Misc 1523 (Alder 73 år)
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
Note: At Poul Byrialsen en tid i 1520'erne boede nær Mariager passer med, at han i adelens taxt 1523/24 nævnes under Århus stift, mens sønnen Anders Poulsen i Lund nævnes under Viborg amt
Barns ægteskabNiels PoulsenBendict SteenVis familie
før 1525 (Alder 75 år)

Publikation: 2000 - 2. udgave
Detaljer for citat: side 19
Publikation: Slægtsarkivet, Viborg
Detaljer for citat: Afsnittet: de Rinds Herreds Knaber, side 31
Note: Niels Poulsen blev gift før 1545 - vel også før 1541 - med Bendicht Stien, hvis navn dog kun kendes fra oldesønnen Jørgen Pors’ optegnelser .
Barns ægteskabIver Andersen Blik? PoulsdatterVis familie
før 1527 (Alder 77 år)

Detaljer for citat: 1888, side 87 (Blik)
Detaljer for citat: side 25
Note: Iver blev gift senest 1530 med en datter af den 1492 adlede Poul Byrialsen til Roumlund og hustru Maren An- dersdatter (Benderup?)
Barns ægteskabAnders Poulsen? Knudsdatter SteenVis familie
før 1530 (Alder 80 år)

Publikation: 2003
Detaljer for citat: Side 6
Barns ægteskabChristen Jensen? PoulsdatterVis familie
før 1532 (Alder 82 år)

Barns ægteskabNiels Andersen? PoulsdatterVis familie
før 1532 (Alder 82 år)

Barns ægteskabJens Christensen? PoulsdatterVis familie
før 1532 (Alder 82 år)

Barns ægteskabErik Lassen? PoulsdatterVis familie
før 1532 (Alder 82 år)

Barns ægteskabPeder Bygom? PoulsdatterVis familie
før 1532 (Alder 82 år)

Misc 1532 (på dødsdagen)
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
Note: Han nævnes som boende i Mariager i 1532, da han overdrog Navndrup mølle i Bjerregrav sogn til sin hustru Maren Andersdatter, imod at hun overlod han een gård i Komdrup (vel Kondrup) i Støvring herred, beboet af Morten Sørensen (118). [Rigens forfølg. 1609-15, 185ff]
Død 1532 (Alder 82 år)
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 148
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Note: eller Hejring i Klejtrup sogn
Familie med forældre - Vis familie
far
ham selv
11 år
lillebror
6 år
lillebror
Jens Byrialsen
Født: omkring 1465, Glerup, Vesterbølle, Rinds, Viborg
Død: efter 5. november 1515, Klotrup, Fjeldsø, Rinds, Viborg
Familie med Maren Andersdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: før 1498
1 år
søn
3 år
søn
3 år
datter
Familie med Inger Mortensdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: før 1481
1 år
datter
3 år
datter
3 år
datter
3 år
datter
3 år
datter
3 år
datter
3 år
datter
? Poulsdatter
Født: omkring 1493Roumlund, , Roum, Rind, Viborg
Død: efter 1532, Aalestrup, Øster Bølle, Rinds, Viborg
3 år
datter

FødtFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 148
FødtJesper Fredriksen
FødtSlægten Hvid fra Vest-Himmerland
Publikation: Slægtsarkivet, Viborg
Detaljer for citat: Afsnittet: de Rinds Herreds Knaber, side 39
MiscSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
ÆgteskabFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 148
ÆgteskabSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
MiscDanmarks Adels Aarbog
Detaljer for citat: 1897, side 493
BopælOmkring gravstenen i Testrup Kirke, Series: Lokalhistorisk Arkiv for Aalestrup, Volume: Årsskrift 1987
Publikation: 1987
Detaljer for citat: side 71
BopælSlægten Hvid fra Vest-Himmerland
Publikation: Slægtsarkivet, Viborg
Detaljer for citat: Afsnittet: de Rinds Herreds Knaber, side 39
MiscHimmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere
Publikation: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Detaljer for citat: side 212
ÆgteskabFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publikation: 2003
Detaljer for citat: side 148
ÆgteskabSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
MiscSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
MiscSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
MiscSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
MiscSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
NavnFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 148
DødFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publikation: 2003
Detaljer for citat: s. 148
DødSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publikation: Slægtsarkivet, 1980
Detaljer for citat: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Misc

Poul Byrialsen nævnes første gang - uden angiven bopæl - i et tingsvidne af Rinds herreds ting 14-75, både som sandemand og vidne (109). [6.11.1475, Rep. dipi. 3736]

Ægteskab

Han blev gift første gang senest 14-80 med Inger (egentlig Ingierd) Mortensdatter af ukendt herkomst; hun døde senest omkring 1500. - I dette ægteskab var der [mindst]3 døtre, hvoraf i alfald de to ældste var gift i 1504- (108). [D.A.A. 1890, 153 og 1936, 120, samt Rigens forfølgningsbog 1609-15, f. 185f f]

Misc

Poul i Lund, Morten Børialsen i Gleerup og Jes Børialsen i Gleerup nævnes 1491 i et Vidne af Rinds Herredstliing (Langebeks Dipi. 29/8 1491).


Han nævnes tidligst i et dokument af 29. august 1491, hvori han sammen med sine brødre Poul Byrialsen i Lund i Roum sogn, og Jens Byrialsen i Glerup, optrådte som sandemænd og i fællesskab med herredsfoged Niels Poulsen i Rinds herred foranledige udstedt et 24 mands vidne om, at Gedsted Aa såvel i deres som i deres forældres tid havde været det rigtige skel imellem Rinds og Gislum herreder, og at åen havde haft sit udløb og sin strømgang, der hvor den stadig løber.

Bopæl

Kaldes også Lund

Misc

Adlet i 1492

Selve adelsbrevet, der endnu eksisterer i kopi, kalder ham Poul børialsen i Romlund, en sammenskrivningaf stednavnene Lund og Roum, idet Lund ligger i Roum sogn. Selve adelsbrevet har følgende ordlyd: "Vi Hanns med Gudtz naade Danmarchis, Norgis, Vendis och gottes Konin, udvald til Suerig, Hertog i Holstenn, Stormarn och Dytnerchen, greffue udi Oldenborg och Delmenhorst gjøre alle vitterligt, at for troskab, tro och villig thieneste som thenne breuffuiser Pouffel Byrialsen i Romlund och ganns rette echte Børnn och afkomme o. s. z. Vore arffuinge och rette effterkommende Konuger i Danmarch till evigthidt gjøre, ville och skulle haffue vi aff vor serdeling ynnist och naade undte och med thette och afkomne frihett och frelse till Euigthidt som andre riddre och svenne gauffeu i vort rige Danmarch med skjold och hjelmb, hjelmtechen paa hjelmen en rød rosennkrandtz, eftersom her udi malet stander, dog underrtagitt vor och cronens ret och rettighett paa kjæbstedsgodtz och friet bonndegodtz, thi forbuide vi alle enhue de hellst ere ellervere kunnde och serdeles voer fogder och emdidtzmennd, forna Pouffel Byrialsen och hanns danne echte Børnn och afkomme herimod at hindre eller hindre lade deels, møde, plaze, umage eller i nogen maade at forurette under vor konugelige heffer och vrede. Datum castro nostro, Hoffuinsi feria tertia proxima post doninican vacem jocanditstis.

Vnno Domini 1492. nostro sub signetis melttes."

Dette sidste er latin og betyder følgende: Givet paa vort slot i København den tredie sidste Tirsdag efter Herens velbehagelige Røst ( en eller anden katolsk Fest ) Aaret 1492.

Under vort Segl og til Vidnesbyrd. Hr. Erik Ottosen Væbner.


Poul Byrialsen blev nemlig på forbøn af Erik Ottesen (Rosenkrants) adlet 3. juni 14-92 med følgende adelsbrev (113), der i kopi i 1650 tilhørte Ove Blik, som stammede fra Poul Byrialsen. Kopi af det frihedsbrev (adelsdiplom) som kong Hans haver givet Poul Byrialsen i Roumlund - hvilket ligger udi Rinds herred udi Roum sogn og nu kaldes Lund:

Vi Hans med Guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters konge, udvalgt til Sverige, hertug i Slesvig og hertug i Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenborg og Delmenhorst, gør alle vitterligt, at for troskab, tro og villig tjeneste, som denne brevviser Poul Byrialsen i Roumlund og hans rette ægte børn og afkom o.s.v. vore arvinger og rette efterkommende konger i Danmark til evig tid gøre ville og skulle have vi af vor synderlige yndest og nåde undt og givet og med dette vort brev unde og give for Poul Byrialsen og hans sande, rette ægte børn og afkom frihed og frelse til evig tid, som andre riddere og svende have i vort rige Danmark, med skjold og hjelm, som er et jomfruhoved udi et hvidt feldt og en grøn hat på, og til et hjelmtegn på hjelmen en rød rosenkrands, eftersom her udi malet stander (står), dog undtaget vor og kronens ret og rettigheder på købstadsgods og frit bondegods, thi forbyde vi alle enhver de helst (eller) er eller være kunne og særdeles vore fogeder og embedsmænd, for Poul Byrialsen og hans sande, rette ægtebørn og afkom her imod at hindre eller lade, dele møde, pladse (?), umage eller i nogen måde at forurette under vor kongelige hævn og vrede.

Datum castro nostro Haffniensis (= vort slot København) feria tertia proximc post dominicam vocem jucunditatis anno domini 1492. Nostro sub signetis.

Ad testimonium domini Erici Ottonis millitis (= på forbøn af hr. Erik Otte- sen (Rosenkrantz), ridder). [Jy. Saml. II, 397-98]

Misc

Trinitatis søndag 1504 holdt Poul Byrialsen et foreløbigt skifte med døtrene Bodil og Kirstens mænd Nis Jensen i Vesterbølle og Jes Nielsen i Giver, som begge skødede konernes arveparter i Roumlund, Lund mølle, Navndrup mark og mølle og Busis jord i Hersom og Roum til Poul Byrialsen (115). [Rigens forfølg. 1609-15, 185ff]

Misc

Poul Byrialsen vides i 1523 at have haft en gård i leje af Mariager kloster i sin og hustrus levetid - og i 1525 skal han have fået brev på gården Øsle- bø i Norge (117). [D.A.A. 1890, 152]

Misc

At Poul Byrialsen en tid i 1520'erne boede nær Mariager passer med, at han i adelens taxt 1523/24 nævnes under Århus stift, mens sønnen Anders Poulsen i Lund nævnes under Viborg amt

Misc

Han nævnes som boende i Mariager i 1532, da han overdrog Navndrup mølle i Bjerregrav sogn til sin hustru Maren Andersdatter, imod at hun overlod han een gård i Komdrup (vel Kondrup) i Støvring herred, beboet af Morten Sørensen (118). [Rigens forfølg. 1609-15, 185ff]

Død

eller Hejring i Klejtrup sogn