Ole Munks slægtsdatabase

Poul ByrialsenAge: 82 years14501532

Name
Poul Byrialsen
Given names
Poul
Surname
Byrialsen
Publication: 2003
Citation details: s. 148

Poul Børialsen

Name
Poul Børialsen
Given names
Poul
Surname
Børialsen
Birth about 1450
Publication: 2003
Citation details: s. 148
Publication: Slægtsarkivet, Viborg
Citation details: Afsnittet: de Rinds Herreds Knaber, side 39
Misc November 6, 1475 (Age 25 years)

Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Note: Poul Byrialsen nævnes første gang - uden angiven bopæl - i et tingsvidne af Rinds herreds ting 14-75, både som sandemand og vidne (109). [6.11.1475, Rep. dipi. 3736]
Death of a fatherByrial Pedersen
after 1475 (Age 25 years)
Publication: 2003
Citation details: s. 153
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 232
MarriageInger MortensdatterView this family
before 1481 (Age 31 years)

Publication: 2003
Citation details: s. 148
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Note: Han blev gift første gang senest 14-80 med Inger (egentlig Ingierd) Mortensdatter af ukendt herkomst; hun døde senest omkring 1500. - I dette ægteskab var der [mindst]3 døtre, hvoraf i alfald de to ældste var gift i 1504- (108). [D.A.A. 1890, 153 og 1936, 120, samt Rigens forfølgningsbog 1609-15, f. 185f f]
Birth of a daughter
#1
? Poulsdatter
about 1481 (Age 31 years)
Birth of a daughter
#2
Bodil Poulsdatter
about 1483 (Age 33 years)
Birth of a daughter
#3
? Poulsdatter
about 1485 (Age 35 years)
Publication: 2003
Citation details: s. 147
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 212
Birth of a daughter
#4
? Poulsdatter
about 1487 (Age 37 years)
Birth of a daughter
#5
? Poulsdatter
about 1489 (Age 39 years)
Birth of a daughter
#6
? Poulsdatter
about 1491 (Age 41 years)
Misc August 29, 1491 (Age 41 years)

Citation details: 1897, side 493
Note:

Poul i Lund, Morten Børialsen i Gleerup og Jes Børialsen i Gleerup nævnes 1491 i et Vidne af Rinds Herredstliing (Langebeks Dipi. 29/8 1491).


Han nævnes tidligst i et dokument af 29. august 1491, hvori han sammen med sine brødre Poul Byrialsen i Lund i Roum sogn, og Jens Byrialsen i Glerup, optrådte som sandemænd og i fællesskab med herredsfoged Niels Poulsen i Rinds herred foranledige udstedt et 24 mands vidne om, at Gedsted Aa såvel i deres som i deres forældres tid havde været det rigtige skel imellem Rinds og Gislum herreder, og at åen havde haft sit udløb og sin strømgang, der hvor den stadig løber.

Residence 1492 (Age 42 years)
Publication: 1987
Citation details: side 71
Publication: Slægtsarkivet, Viborg
Citation details: Afsnittet: de Rinds Herreds Knaber, side 39
Note: Kaldes også Lund
Misc June 3, 1492 (Age 42 years)

Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 212
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Note:

Adlet i 1492

Selve adelsbrevet, der endnu eksisterer i kopi, kalder ham Poul børialsen i Romlund, en sammenskrivningaf stednavnene Lund og Roum, idet Lund ligger i Roum sogn. Selve adelsbrevet har følgende ordlyd: "Vi Hanns med Gudtz naade Danmarchis, Norgis, Vendis och gottes Konin, udvald til Suerig, Hertog i Holstenn, Stormarn och Dytnerchen, greffue udi Oldenborg och Delmenhorst gjøre alle vitterligt, at for troskab, tro och villig thieneste som thenne breuffuiser Pouffel Byrialsen i Romlund och ganns rette echte Børnn och afkomme o. s. z. Vore arffuinge och rette effterkommende Konuger i Danmarch till evigthidt gjøre, ville och skulle haffue vi aff vor serdeling ynnist och naade undte och med thette och afkomne frihett och frelse till Euigthidt som andre riddre och svenne gauffeu i vort rige Danmarch med skjold och hjelmb, hjelmtechen paa hjelmen en rød rosennkrandtz, eftersom her udi malet stander, dog underrtagitt vor och cronens ret och rettighett paa kjæbstedsgodtz och friet bonndegodtz, thi forbuide vi alle enhue de hellst ere ellervere kunnde och serdeles voer fogder och emdidtzmennd, forna Pouffel Byrialsen och hanns danne echte Børnn och afkomme herimod at hindre eller hindre lade deels, møde, plaze, umage eller i nogen maade at forurette under vor konugelige heffer och vrede. Datum castro nostro, Hoffuinsi feria tertia proxima post doninican vacem jocanditstis.

Vnno Domini 1492. nostro sub signetis melttes."

Dette sidste er latin og betyder følgende: Givet paa vort slot i København den tredie sidste Tirsdag efter Herens velbehagelige Røst ( en eller anden katolsk Fest ) Aaret 1492.

Under vort Segl og til Vidnesbyrd. Hr. Erik Ottosen Væbner.


Poul Byrialsen blev nemlig på forbøn af Erik Ottesen (Rosenkrants) adlet 3. juni 14-92 med følgende adelsbrev (113), der i kopi i 1650 tilhørte Ove Blik, som stammede fra Poul Byrialsen. Kopi af det frihedsbrev (adelsdiplom) som kong Hans haver givet Poul Byrialsen i Roumlund - hvilket ligger udi Rinds herred udi Roum sogn og nu kaldes Lund:

Vi Hans med Guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters konge, udvalgt til Sverige, hertug i Slesvig og hertug i Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenborg og Delmenhorst, gør alle vitterligt, at for troskab, tro og villig tjeneste, som denne brevviser Poul Byrialsen i Roumlund og hans rette ægte børn og afkom o.s.v. vore arvinger og rette efterkommende konger i Danmark til evig tid gøre ville og skulle have vi af vor synderlige yndest og nåde undt og givet og med dette vort brev unde og give for Poul Byrialsen og hans sande, rette ægte børn og afkom frihed og frelse til evig tid, som andre riddere og svende have i vort rige Danmark, med skjold og hjelm, som er et jomfruhoved udi et hvidt feldt og en grøn hat på, og til et hjelmtegn på hjelmen en rød rosenkrands, eftersom her udi malet stander (står), dog undtaget vor og kronens ret og rettigheder på købstadsgods og frit bondegods, thi forbyde vi alle enhver de helst (eller) er eller være kunne og særdeles vore fogeder og embedsmænd, for Poul Byrialsen og hans sande, rette ægtebørn og afkom her imod at hindre eller lade, dele møde, pladse (?), umage eller i nogen måde at forurette under vor kongelige hævn og vrede.

Datum castro nostro Haffniensis (= vort slot København) feria tertia proximc post dominicam vocem jucunditatis anno domini 1492. Nostro sub signetis.

Ad testimonium domini Erici Ottonis millitis (= på forbøn af hr. Erik Otte- sen (Rosenkrantz), ridder). [Jy. Saml. II, 397-98]

Birth of a daughter
#7
? Poulsdatter
about 1493 (Age 43 years)
Birth of a daughter
#8
? Poulsdatter
about 1495 (Age 45 years)
Death of a wifeInger Mortensdatter
about 1496 (Age 46 years)
Publication: 2003
Citation details: s. 148
MarriageMaren AndersdatterView this family
before 1498 (Age 48 years)

Publication: 2003
Citation details: side 148
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Birth of a son
#9
Anders Poulsen
about 1498 (Age 48 years)
Publication: 1996
Citation details: side 44
Birth of a son
#10
Niels Poulsen
about 1500 (Age 50 years)

Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 19
Birth of a daughter
#11
? Poulsdatter
about 1502 (Age 52 years)
Citation details: 1888, side 87 (Blik)
Marriage of a childNiels JensenBodil PoulsdatterView this family
before 1504 (Age 54 years)

Misc June 2, 1504 (Age 54 years)

Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
Note: Trinitatis søndag 1504 holdt Poul Byrialsen et foreløbigt skifte med døtrene Bodil og Kirstens mænd Nis Jensen i Vesterbølle og Jes Nielsen i Giver, som begge skødede konernes arveparter i Roumlund, Lund mølle, Navndrup mark og mølle og Busis jord i Hersom og Roum til Poul Byrialsen (115). [Rigens forfølg. 1609-15, 185ff]
Marriage of a childPeder Ged? PoulsdatterView this family
before 1505 (Age 55 years)

Publication: 2003
Citation details: s. 147
Marriage of a childChristen Jensen? PoulsdatterView this family
before 1520 (Age 70 years)

Marriage of a childLars Pedersen Schiønning? PoulsdatterView this family
about 1520 (Age 70 years)

Publication: 2003
Citation details: s. 148
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 212
Misc 1523 (Age 73 years)
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
Note: Poul Byrialsen vides i 1523 at have haft en gård i leje af Mariager kloster i sin og hustrus levetid - og i 1525 skal han have fået brev på gården Øsle- bø i Norge (117). [D.A.A. 1890, 152]
Misc 1523 (Age 73 years)
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
Note: At Poul Byrialsen en tid i 1520'erne boede nær Mariager passer med, at han i adelens taxt 1523/24 nævnes under Århus stift, mens sønnen Anders Poulsen i Lund nævnes under Viborg amt
Marriage of a childNiels PoulsenBendict SteenView this family
before 1525 (Age 75 years)

Publication: 2000 - 2. udgave
Citation details: side 19
Publication: Slægtsarkivet, Viborg
Citation details: Afsnittet: de Rinds Herreds Knaber, side 31
Note: Niels Poulsen blev gift før 1545 - vel også før 1541 - med Bendicht Stien, hvis navn dog kun kendes fra oldesønnen Jørgen Pors’ optegnelser .
Marriage of a childIver Andersen Blik? PoulsdatterView this family
before 1527 (Age 77 years)

Citation details: 1888, side 87 (Blik)
Citation details: side 25
Note: Iver blev gift senest 1530 med en datter af den 1492 adlede Poul Byrialsen til Roumlund og hustru Maren An- dersdatter (Benderup?)
Marriage of a childAnders Poulsen? Knudsdatter SteenView this family
before 1530 (Age 80 years)

Publication: 2003
Citation details: Side 6
Marriage of a childChristen Jensen? PoulsdatterView this family
before 1532 (Age 82 years)

Marriage of a childNiels Andersen? PoulsdatterView this family
before 1532 (Age 82 years)

Marriage of a childJens Christensen? PoulsdatterView this family
before 1532 (Age 82 years)

Marriage of a childErik Lassen? PoulsdatterView this family
before 1532 (Age 82 years)

Marriage of a childPeder Bygom? PoulsdatterView this family
before 1532 (Age 82 years)

Misc 1532 (on the date of death)
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
Note: Han nævnes som boende i Mariager i 1532, da han overdrog Navndrup mølle i Bjerregrav sogn til sin hustru Maren Andersdatter, imod at hun overlod han een gård i Komdrup (vel Kondrup) i Støvring herred, beboet af Morten Sørensen (118). [Rigens forfølg. 1609-15, 185ff]
Death 1532 (Age 82 years)
Publication: 2003
Citation details: s. 148
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Note: eller Hejring i Klejtrup sogn
Family with parents - View this family
father
himself
11 years
younger brother
6 years
younger brother
Jens Byrialsen
Birth: about 1465, Glerup, Vesterbølle, Rinds, Viborg
Death: after November 5, 1515, Klotrup, Fjeldsø, Rinds, Viborg
Family with Maren Andersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: before 1498
1 year
son
3 years
son
3 years
daughter
Family with Inger Mortensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: before 1481
1 year
daughter
? Poulsdatter
Birth: about 1481Roumlund, , Roum, Rind, Viborg
Death: after 1532, Fjeldsø, Fjeldsø, Rinds, Viborg
3 years
daughter
Bodil Poulsdatter
Birth: about 1483Roumlund, , Roum, Rind, Viborg
Death: after 1532Møldrupgaard, , Roum, Rinds, Viborg
3 years
daughter
3 years
daughter
3 years
daughter
? Poulsdatter
Birth: about 1489Roumlund, , Roum, Rind, Viborg
Death: after 1532Vesterris, , Bislev, Hornum, Aalborg
3 years
daughter
? Poulsdatter
Birth: about 1491Roumlund, , Roum, Rind, Viborg
Death: after 1532, Bjerring, Bjerring, Middelsom, Viborg
3 years
daughter
? Poulsdatter
Birth: about 1493Roumlund, , Roum, Rind, Viborg
Death: after 1532, Aalestrup, Øster Bølle, Rinds, Viborg
3 years
daughter

BirthFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: s. 148
BirthJesper Fredriksen
BirthSlægten Hvid fra Vest-Himmerland
Publication: Slægtsarkivet, Viborg
Citation details: Afsnittet: de Rinds Herreds Knaber, side 39
MiscSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
MarriageFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: s. 148
MarriageSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
MiscDanmarks Adels Aarbog
Citation details: 1897, side 493
ResidenceOmkring gravstenen i Testrup Kirke, Series: Lokalhistorisk Arkiv for Aalestrup, Volume: Årsskrift 1987
Publication: 1987
Citation details: side 71
ResidenceSlægten Hvid fra Vest-Himmerland
Publication: Slægtsarkivet, Viborg
Citation details: Afsnittet: de Rinds Herreds Knaber, side 39
MiscHimmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere
Publication: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2006
Citation details: side 212
MarriageFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: side 148
MarriageSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
MiscSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
MiscSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
MiscSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
MiscSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 224
NameFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: s. 148
DeathFru Inger i Suldrup, Series: Personalhistorisk Tidsskrift, Volume: 2003:2
Publication: 2003
Citation details: s. 148
DeathSlægten Aarup fra Ullits og Kallestrup stammende fra de Rinds herreds knaber. Jens Thomsen Aarup, 1809-1850, gårdejer i Ullits, og hustru Johanne Marie Jacobsen, 1811-1845.
Publication: Slægtsarkivet, 1980
Citation details: Afsnittet: Rinds Herreds Knaber, side 223
Misc

Poul Byrialsen nævnes første gang - uden angiven bopæl - i et tingsvidne af Rinds herreds ting 14-75, både som sandemand og vidne (109). [6.11.1475, Rep. dipi. 3736]

Marriage

Han blev gift første gang senest 14-80 med Inger (egentlig Ingierd) Mortensdatter af ukendt herkomst; hun døde senest omkring 1500. - I dette ægteskab var der [mindst]3 døtre, hvoraf i alfald de to ældste var gift i 1504- (108). [D.A.A. 1890, 153 og 1936, 120, samt Rigens forfølgningsbog 1609-15, f. 185f f]

Misc

Poul i Lund, Morten Børialsen i Gleerup og Jes Børialsen i Gleerup nævnes 1491 i et Vidne af Rinds Herredstliing (Langebeks Dipi. 29/8 1491).


Han nævnes tidligst i et dokument af 29. august 1491, hvori han sammen med sine brødre Poul Byrialsen i Lund i Roum sogn, og Jens Byrialsen i Glerup, optrådte som sandemænd og i fællesskab med herredsfoged Niels Poulsen i Rinds herred foranledige udstedt et 24 mands vidne om, at Gedsted Aa såvel i deres som i deres forældres tid havde været det rigtige skel imellem Rinds og Gislum herreder, og at åen havde haft sit udløb og sin strømgang, der hvor den stadig løber.

Residence

Kaldes også Lund

Misc

Adlet i 1492

Selve adelsbrevet, der endnu eksisterer i kopi, kalder ham Poul børialsen i Romlund, en sammenskrivningaf stednavnene Lund og Roum, idet Lund ligger i Roum sogn. Selve adelsbrevet har følgende ordlyd: "Vi Hanns med Gudtz naade Danmarchis, Norgis, Vendis och gottes Konin, udvald til Suerig, Hertog i Holstenn, Stormarn och Dytnerchen, greffue udi Oldenborg och Delmenhorst gjøre alle vitterligt, at for troskab, tro och villig thieneste som thenne breuffuiser Pouffel Byrialsen i Romlund och ganns rette echte Børnn och afkomme o. s. z. Vore arffuinge och rette effterkommende Konuger i Danmarch till evigthidt gjøre, ville och skulle haffue vi aff vor serdeling ynnist och naade undte och med thette och afkomne frihett och frelse till Euigthidt som andre riddre och svenne gauffeu i vort rige Danmarch med skjold och hjelmb, hjelmtechen paa hjelmen en rød rosennkrandtz, eftersom her udi malet stander, dog underrtagitt vor och cronens ret och rettighett paa kjæbstedsgodtz och friet bonndegodtz, thi forbuide vi alle enhue de hellst ere ellervere kunnde och serdeles voer fogder och emdidtzmennd, forna Pouffel Byrialsen och hanns danne echte Børnn och afkomme herimod at hindre eller hindre lade deels, møde, plaze, umage eller i nogen maade at forurette under vor konugelige heffer och vrede. Datum castro nostro, Hoffuinsi feria tertia proxima post doninican vacem jocanditstis.

Vnno Domini 1492. nostro sub signetis melttes."

Dette sidste er latin og betyder følgende: Givet paa vort slot i København den tredie sidste Tirsdag efter Herens velbehagelige Røst ( en eller anden katolsk Fest ) Aaret 1492.

Under vort Segl og til Vidnesbyrd. Hr. Erik Ottosen Væbner.


Poul Byrialsen blev nemlig på forbøn af Erik Ottesen (Rosenkrants) adlet 3. juni 14-92 med følgende adelsbrev (113), der i kopi i 1650 tilhørte Ove Blik, som stammede fra Poul Byrialsen. Kopi af det frihedsbrev (adelsdiplom) som kong Hans haver givet Poul Byrialsen i Roumlund - hvilket ligger udi Rinds herred udi Roum sogn og nu kaldes Lund:

Vi Hans med Guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters konge, udvalgt til Sverige, hertug i Slesvig og hertug i Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenborg og Delmenhorst, gør alle vitterligt, at for troskab, tro og villig tjeneste, som denne brevviser Poul Byrialsen i Roumlund og hans rette ægte børn og afkom o.s.v. vore arvinger og rette efterkommende konger i Danmark til evig tid gøre ville og skulle have vi af vor synderlige yndest og nåde undt og givet og med dette vort brev unde og give for Poul Byrialsen og hans sande, rette ægte børn og afkom frihed og frelse til evig tid, som andre riddere og svende have i vort rige Danmark, med skjold og hjelm, som er et jomfruhoved udi et hvidt feldt og en grøn hat på, og til et hjelmtegn på hjelmen en rød rosenkrands, eftersom her udi malet stander (står), dog undtaget vor og kronens ret og rettigheder på købstadsgods og frit bondegods, thi forbyde vi alle enhver de helst (eller) er eller være kunne og særdeles vore fogeder og embedsmænd, for Poul Byrialsen og hans sande, rette ægtebørn og afkom her imod at hindre eller lade, dele møde, pladse (?), umage eller i nogen måde at forurette under vor kongelige hævn og vrede.

Datum castro nostro Haffniensis (= vort slot København) feria tertia proximc post dominicam vocem jucunditatis anno domini 1492. Nostro sub signetis.

Ad testimonium domini Erici Ottonis millitis (= på forbøn af hr. Erik Otte- sen (Rosenkrantz), ridder). [Jy. Saml. II, 397-98]

Misc

Trinitatis søndag 1504 holdt Poul Byrialsen et foreløbigt skifte med døtrene Bodil og Kirstens mænd Nis Jensen i Vesterbølle og Jes Nielsen i Giver, som begge skødede konernes arveparter i Roumlund, Lund mølle, Navndrup mark og mølle og Busis jord i Hersom og Roum til Poul Byrialsen (115). [Rigens forfølg. 1609-15, 185ff]

Misc

Poul Byrialsen vides i 1523 at have haft en gård i leje af Mariager kloster i sin og hustrus levetid - og i 1525 skal han have fået brev på gården Øsle- bø i Norge (117). [D.A.A. 1890, 152]

Misc

At Poul Byrialsen en tid i 1520'erne boede nær Mariager passer med, at han i adelens taxt 1523/24 nævnes under Århus stift, mens sønnen Anders Poulsen i Lund nævnes under Viborg amt

Misc

Han nævnes som boende i Mariager i 1532, da han overdrog Navndrup mølle i Bjerregrav sogn til sin hustru Maren Andersdatter, imod at hun overlod han een gård i Komdrup (vel Kondrup) i Støvring herred, beboet af Morten Sørensen (118). [Rigens forfølg. 1609-15, 185ff]

Death

eller Hejring i Klejtrup sogn