Ole Munks slægtsdatabase

Mogens Olufsen MunkAge: 82 years14761558

Name
Mogens Olufsen Munk
Given names
Mogens Olufsen
Surname
Munk

Mogens Olufsen

Name
Mogens Olufsen
Given names
Mogens
Surname
Olufsen

Mogens Munk til Volstrup

Name
Mogens Munk til Volstrup
Given names
Mogens
Surname
Munk til
Name suffix
Volstrup
Birth about 1476
Death of a motherIde Iversdatter Juel til Daubjerggaard
after 1476

Death of a fatherOluf Maltesen Munk
after 1493 (Age 17 years)

Misc 1521 (Age 45 years)

Source: Internet
Note: 1521-42 landsdommer i Nørrejylland, deltog 1523 i jydernes opstand mod kong Christiern II., hvem han overbragte deres opsigelse, ligesom han var mellemmand ved deres forhandlinger med hertug Frederik, samme år rigsråd og forlenet med Vandfuld herred (til 1537), deltog 1534 i hyldingen i Ry kirke, ledsagede 1535 kongen til mødet i Hamborg.
Birth of a son
#1
Oluf Munk
before 1525 (Age 49 years)

Misc July 25, 1540 (Age 64 years)

Publication: København 1841
Citation details: Bind 1, side 58 (dom nr. 35)
Note:
  1. Dom paa Kongens Retterting. Tvist mellem z\rvinger om nogle Pantebreve, hvoraf adskillige i en af Arvingernes Værge vare bievne beskadigede i den saakaldte Grevens Fejde, og som de andre vægrede sig ved at modtage. — Besidderen godtgjor ved Kjdns-Eed, at han ikke havde andre Pantebreve i sit Værge, end dem han havde tilbudet at udlevere. — Ifølge Dommen skal det Tab, der maatte flyde af, at nogle Pantebreve vare bievne ulæselige, fordeles paa samtlige Arvinger.

Vor skickett for oss paa vortt Retthertingh os elski. Godske Friis, fuldmon-digh (!) paa oss elski. Mogens Munckes (2) och Oluff Munckes Vegne paa then enne, och oss elski. Niels Skeli, vor Mandt och Tiener paa then anden Siide, och vor i Dagh then rette Dagh att mode, epthersom vy then Sagh yDagh sex Uger opsatthe.Och tiltallet for"° Godske Friis paa MogensMunckes och Oluff Munckes Vegne for"0 Niels Skeell for then Dom ey er fultgiordt, som nogre vor Raadt och gode Mendt effther vor Befalingh udgatf y vor Kiobstedt Horsens, liudendis paa fem Pantebreffue paa Ogisuigh (’) Gaardt och Gotz, som for"° Niels Skeells Fader, Hans Skeell (f), och luer Skeli haffue holdett them fore, och thesligiste for Fuldiste for Kost, Tæringh och Skade, som the haffuer fangtt for same Breffue, them saa forholdett er, och beretthe, att en Partt aff thet Gotz er them affvotnett (5) uti Retthergang, for thi the ey haffde same theris Breffue then Tiidt att forsuare thermedt, och ey endnu haffue fangett same Breffue, effther for00 Doms Liudelsse; men haffue alleniste noger Vidisser, som for"0 Hans Skeel gaff for"° Mogens Munch aff same Panthebreffue nogen Tiidt siden forledenn, och y Rette lagde same Dom, som for"® vort Raadt och gode Mendt efFther vor Befalingh haffde ud- giffuit, liudendis, att luer Skeell skulle igien antuorde oss elski. Mogens Munck och Oluff Munck same Panthebreffue inden sex Ugher, eller affverie thet met syn Kionseedt, att bandt them icke haffde, och huess the finge ther- offuer nogen Skade, tha skulde handt standhe them therfor till Retthe &c., som same Dom uduisser och indholder, och satte for“® Godske Friis paa Mogens Munckes och Oluff Munckes Vegne uti Retthe, att eptherthi hans Fader icke then Tiidt ulde same Breffue fraa sigh antuorde, men forholt them, och the nu therudoffuer er blefTne forderffuede udi theris Være, och the ther- udoffuer haffue faaedt Skade theraff, om hannom ey burde them therfore tillRetthe at staa, mett flere Ordt &c.Thesligeste y Retthe lagde handttuende Breffue, liudendis, att noghre Mendt haffde votnitt(6), att the neueren- dis hoss vor paa Palssgaardt, ther alle Medarffuinger tillstede vor, undertagett Hans Skeell och luer Skeell, att skiffthe och diele efFther Her Loduigh Nilssens Q, Frue Kirstine 9 hans Husfrues, och Niels Loduighssens Dtidt; Thau var thuo Mendt udviist aff Mogens Munck och flere af medarvingerne till Hans Skiell om nogen Panthebreffue , liudendis paa Ogisuigh Gotz, att handt skulle same Breffue fraa sigh antuorde alle Medarffuingeme tiligode.Tha suarid handt, att handt haffde giffuit Mogens Munck Vidisser, och sielf- fuer var en Medarffuinge till then fiyendom, som samme Breffue paalyude, och therfor vilde handt holde them y syn Foruaringh. — Thertill suarid os elski. Niels Skeell och meenthe, att hans Broder luer Skeell haffde same gode Mendtz Dom fultgiort, och beretthe, att for"® hans Broder haffde tilboditt Oluff Muncks Fogitt paa Palssgaardt same fem Panthebreffue, thesligestehaffde upboditt them till syn Herritztingh, och laditt them thesligeste tilbuide Harluigh Tomssenn^ och ingen them aname vilde, huilckett handt straxt be- uiiste met Tingsvitne aff Biergeherritsthingh, liudendis, att luer Skiels Budt haffde væritt till for”® Tingh, och tilbodett nogen Breffue, som skulle liude paa Ogisuigh och Ogisuighs Gotz, som Henningh Limbech (8) satthe Her Loduigh Nielssen i Pantth, och tilbodtth Jorgen Clemindssen, Oluff Muncks Fogitt, och siden Hartuigh Tomessen, anthen the eller nogen alf for”c luer Skiels Medarffuinge vilde aname same Breffue, tha skulle the være tilbuden effther the gode Mendtz Doms Liudelsse. — Item ett andett Breff, som Seue- rin Juli, Herritzfogitt i Biærgeherrit, och Lauertz Christenssen y Balle haffde udgiffuitt, liudendis, att the vor paa Palssgaardt, och horde, att luer Skiells Fogitt haffde ther inet sigh nogle Breffue, som luer Skiell fick hannom att skulle antuorde them Olluff Munck, effther then Doms Liudelsse, them imellem gick udi Horssens; tha suarid Oluff Munck, att vor the saadane Breffue, som handt och hans Medarffuinge kunde forsuare thet Gotz medt, tha vilde hånd them aname. Tha offuersaa for“c Oluff Munck same Breffue, och vor thi aldelis uleeseligh, och vilde ey therfor them till sigh" aname , och y Rette lagde handt ett Breff, som Claus Albretssen met flere gode Mendthaffde udgiffuitt, liudendis, att the haffde væritt hoess luer Skeell, och siett mange aff hans Eyndomsbreffue, som var forderffued y then framfarne (Feyde) j och klagede sigh gandske hordeligh therfor; och thesligeste haffde och Vitne aff nogle Borgher i Vetie (9), liudendis y sligh Made.— Thesligeste y Retthe lagde handt ett Breff aff for"e Biergeherritztingh, liudendis, att handt haffde ther giffuen syn Lough och Vern, att handt icke haffde eller visthe andre Breffue paa Ogisuigh och Ogisuigh Gotz, endt som hans Fader och Moder fick aff Her Loduigh och Niels Loduigssen, och som handt haffde ladett tilbiude bode till Herritztingh, Oluff Munckes Fogitt och Hartuigh Tomessen effther then Doms Liudelsse &c.Item. tuene Breffue, thet eene JensSchriffuer, som tienthe Her Loduigh paa Palssgaardt, och Niels Loduigssen, liudendis, att the haffde giffuit ham Befalingh att oplede nogle Panthebreffue y theris Breffue-Kiisthe, Henningh Limbech haffde udgiffuitt; tha fandt handt flire Panthebreffue, liudendis paa Ogisuigh met mere Gotz, och thet fempthe Breff liudendis paa en Gaardt y Hattingh, som Fruve Giertrudl (10) haffder udgiffuitt till for”® Her Loduigk, och ey fandt ther nogenn anden Eyendoms- Breffue paa for”® Gotz, huilcke Panthebreffue Her Loduigh och Niels Lod- vigsen antuorditt Hans Skeell och hans Husfru, Frue Giertrudt Loduigsdatter oc - Item the andett, Seuerinn Atzerssen haffde udgiffuitt, som then Tiidt vor Niels Loduigssens Drengh (n), tillstodt, att handt neruerendis hoess vor, ther Her Loduig och Niels Loduigssenn antuorditt Hans Skeell och Frue Giertrudt Loduigsdather IIII Panthebreffue, som Henning Limbech haffde udgiffuit paa for"® Ogisuigh och mere Gotz; och thesligeste bekiendte, att Hans Skeell eller hans Hussfru ey togh fraa ham nogre Nogle att oplade Kiisten mett y noghre Made, met mange andre flere nye Breffue och Beuissning, som the paa begge Siider her for oss y Rette lagde, och menthe for"® Niels Skeell, att hans Fader vor uel saa neer till att holde same Panthebreffue; thy handt var saa neer Arffuinghe thertill, som thi andre Med- arffuinghe; och satthe i Rette, att eptherthy hans eigne Breffue bleffue saa veil forderffuede, som the andre Medarffuingers, om handt mere burde ther att suarc till, endt the andre Medarffuinge, mere, endt till hans och hans Syskendes Anpartt theruti &c.; mett flere Ordt thennom therom cmellom forlob, om huilcken Sagh thi gaff thennom paa begge Siider y alle Retthe; tha effther Tiltale, Giensuar, Breffue, Beuissningh och Sagens Leilighet, sagde vy ther saa paa for Retthe, att efftherthy for”* Niels Skeell och hans Medarffuinge kunde thet skielligcn beuisse, att the y then fremgangne Feyde finge och Skade och Forderffue paa theris eygen Breffue, som hoss laa same Breffue; tha bor then Skade att være hoss alle Arffuingerne, och ey Niels Skeell eene same Skade att undgielde y thermere, endt som hans Andpartt kunde theruti falde; och the Breffue, som lesseligh ere aff same Panthebreffue, att korne alle Her Loduig s Arffuinge tillgodhe, och the Breffue, som ikke leseligh ere , komme Medarffuingerne till Brost, och same for”® Breffue straxt att skifftes cblandtalle Arffuingerne effther Logen.Datum Medelfart, Sti Jacobi ApostoliDagh (’*), præsentibus Christoffer Gyldenstierne, Per Fonnbo, Borgemester y Medelfaar, och Peder Knudssen, Raadmandt ibid.

Om Mogens Munk, til Volstrup, Rigsraad f 1558 og hans S8n Oluf Munk, til Palsgaard, Electus til Ribe, siden Rigsraad, f 1569 s. li eg trup i Afhandl. i Geneal. og Biograph. Archiv 1. 171 ff.

Ludvig Nielsen (Rosenkrands) til Palsgaard var gift med Kirsten Hak, Datter af Anders Hak og Frue Giertrud Munk. Deres Son var NielsLudvi g sen, som ddde ugift. Deres Datter Giertrud var gift med Hans Skeel til Nygaard, hvis Sdnner vare Iver og den i Begyndelsen af Dom* men nævnte Niels Skeel.

Death December 3, 1558 (Age 82 years)

Source: Internet
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1470
1 year
elder brother
3 years
elder sister
4 years
elder sister
2 years
himself
Mother’s family with Lage Jepsen - View this family
step-father
mother
Marriage: about 1455
2 years
half-sister
3 years
half-sister
Mogens Olufsen Munk + … … - View this family
himself
son

MiscInternet
MiscUdvalg af Gamle Danske Domme, afsagte paa Kongens Retterting og paa Landsting. Udgivet med oplysende anmærkninger af Dr. J.L.A. Kolderup-Rosenvinge. Bind 1 - 4.
Publication: København 1841
Citation details: Bind 1, side 58 (dom nr. 35)
DeathInternet
Misc

1521-42 landsdommer i Nørrejylland, deltog 1523 i jydernes opstand mod kong Christiern II., hvem han overbragte deres opsigelse, ligesom han var mellemmand ved deres forhandlinger med hertug Frederik, samme år rigsråd og forlenet med Vandfuld herred (til 1537), deltog 1534 i hyldingen i Ry kirke, ledsagede 1535 kongen til mødet i Hamborg.

Misc
  1. Dom paa Kongens Retterting. Tvist mellem z\rvinger om nogle Pantebreve, hvoraf adskillige i en af Arvingernes Værge vare bievne beskadigede i den saakaldte Grevens Fejde, og som de andre vægrede sig ved at modtage. — Besidderen godtgjor ved Kjdns-Eed, at han ikke havde andre Pantebreve i sit Værge, end dem han havde tilbudet at udlevere. — Ifølge Dommen skal det Tab, der maatte flyde af, at nogle Pantebreve vare bievne ulæselige, fordeles paa samtlige Arvinger.

Vor skickett for oss paa vortt Retthertingh os elski. Godske Friis, fuldmon-digh (!) paa oss elski. Mogens Munckes (2) och Oluff Munckes Vegne paa then enne, och oss elski. Niels Skeli, vor Mandt och Tiener paa then anden Siide, och vor i Dagh then rette Dagh att mode, epthersom vy then Sagh yDagh sex Uger opsatthe.Och tiltallet for"° Godske Friis paa MogensMunckes och Oluff Munckes Vegne for"0 Niels Skeell for then Dom ey er fultgiordt, som nogre vor Raadt och gode Mendt effther vor Befalingh udgatf y vor Kiobstedt Horsens, liudendis paa fem Pantebreffue paa Ogisuigh (’) Gaardt och Gotz, som for"° Niels Skeells Fader, Hans Skeell (f), och luer Skeli haffue holdett them fore, och thesligiste for Fuldiste for Kost, Tæringh och Skade, som the haffuer fangtt for same Breffue, them saa forholdett er, och beretthe, att en Partt aff thet Gotz er them affvotnett (5) uti Retthergang, for thi the ey haffde same theris Breffue then Tiidt att forsuare thermedt, och ey endnu haffue fangett same Breffue, effther for00 Doms Liudelsse; men haffue alleniste noger Vidisser, som for"0 Hans Skeel gaff for"° Mogens Munch aff same Panthebreffue nogen Tiidt siden forledenn, och y Rette lagde same Dom, som for"® vort Raadt och gode Mendt efFther vor Befalingh haffde ud- giffuit, liudendis, att luer Skeell skulle igien antuorde oss elski. Mogens Munck och Oluff Munck same Panthebreffue inden sex Ugher, eller affverie thet met syn Kionseedt, att bandt them icke haffde, och huess the finge ther- offuer nogen Skade, tha skulde handt standhe them therfor till Retthe &c., som same Dom uduisser och indholder, och satte for“® Godske Friis paa Mogens Munckes och Oluff Munckes Vegne uti Retthe, att eptherthi hans Fader icke then Tiidt ulde same Breffue fraa sigh antuorde, men forholt them, och the nu therudoffuer er blefTne forderffuede udi theris Være, och the ther- udoffuer haffue faaedt Skade theraff, om hannom ey burde them therfore tillRetthe at staa, mett flere Ordt &c.Thesligeste y Retthe lagde handttuende Breffue, liudendis, att noghre Mendt haffde votnitt(6), att the neueren- dis hoss vor paa Palssgaardt, ther alle Medarffuinger tillstede vor, undertagett Hans Skeell och luer Skeell, att skiffthe och diele efFther Her Loduigh Nilssens Q, Frue Kirstine 9 hans Husfrues, och Niels Loduighssens Dtidt; Thau var thuo Mendt udviist aff Mogens Munck och flere af medarvingerne till Hans Skiell om nogen Panthebreffue , liudendis paa Ogisuigh Gotz, att handt skulle same Breffue fraa sigh antuorde alle Medarffuingeme tiligode.Tha suarid handt, att handt haffde giffuit Mogens Munck Vidisser, och sielf- fuer var en Medarffuinge till then fiyendom, som samme Breffue paalyude, och therfor vilde handt holde them y syn Foruaringh. — Thertill suarid os elski. Niels Skeell och meenthe, att hans Broder luer Skeell haffde same gode Mendtz Dom fultgiort, och beretthe, att for"® hans Broder haffde tilboditt Oluff Muncks Fogitt paa Palssgaardt same fem Panthebreffue, thesligestehaffde upboditt them till syn Herritztingh, och laditt them thesligeste tilbuide Harluigh Tomssenn^ och ingen them aname vilde, huilckett handt straxt be- uiiste met Tingsvitne aff Biergeherritsthingh, liudendis, att luer Skiels Budt haffde væritt till for”® Tingh, och tilbodett nogen Breffue, som skulle liude paa Ogisuigh och Ogisuighs Gotz, som Henningh Limbech (8) satthe Her Loduigh Nielssen i Pantth, och tilbodtth Jorgen Clemindssen, Oluff Muncks Fogitt, och siden Hartuigh Tomessen, anthen the eller nogen alf for”c luer Skiels Medarffuinge vilde aname same Breffue, tha skulle the være tilbuden effther the gode Mendtz Doms Liudelsse. — Item ett andett Breff, som Seue- rin Juli, Herritzfogitt i Biærgeherrit, och Lauertz Christenssen y Balle haffde udgiffuitt, liudendis, att the vor paa Palssgaardt, och horde, att luer Skiells Fogitt haffde ther inet sigh nogle Breffue, som luer Skiell fick hannom att skulle antuorde them Olluff Munck, effther then Doms Liudelsse, them imellem gick udi Horssens; tha suarid Oluff Munck, att vor the saadane Breffue, som handt och hans Medarffuinge kunde forsuare thet Gotz medt, tha vilde hånd them aname. Tha offuersaa for“c Oluff Munck same Breffue, och vor thi aldelis uleeseligh, och vilde ey therfor them till sigh" aname , och y Rette lagde handt ett Breff, som Claus Albretssen met flere gode Mendthaffde udgiffuitt, liudendis, att the haffde væritt hoess luer Skeell, och siett mange aff hans Eyndomsbreffue, som var forderffued y then framfarne (Feyde) j och klagede sigh gandske hordeligh therfor; och thesligeste haffde och Vitne aff nogle Borgher i Vetie (9), liudendis y sligh Made.— Thesligeste y Retthe lagde handt ett Breff aff for"e Biergeherritztingh, liudendis, att handt haffde ther giffuen syn Lough och Vern, att handt icke haffde eller visthe andre Breffue paa Ogisuigh och Ogisuigh Gotz, endt som hans Fader och Moder fick aff Her Loduigh och Niels Loduigssen, och som handt haffde ladett tilbiude bode till Herritztingh, Oluff Munckes Fogitt och Hartuigh Tomessen effther then Doms Liudelsse &c.Item. tuene Breffue, thet eene JensSchriffuer, som tienthe Her Loduigh paa Palssgaardt, och Niels Loduigssen, liudendis, att the haffde giffuit ham Befalingh att oplede nogle Panthebreffue y theris Breffue-Kiisthe, Henningh Limbech haffde udgiffuitt; tha fandt handt flire Panthebreffue, liudendis paa Ogisuigh met mere Gotz, och thet fempthe Breff liudendis paa en Gaardt y Hattingh, som Fruve Giertrudl (10) haffder udgiffuitt till for”® Her Loduigk, och ey fandt ther nogenn anden Eyendoms- Breffue paa for”® Gotz, huilcke Panthebreffue Her Loduigh och Niels Lod- vigsen antuorditt Hans Skeell och hans Husfru, Frue Giertrudt Loduigsdatter oc - Item the andett, Seuerinn Atzerssen haffde udgiffuitt, som then Tiidt vor Niels Loduigssens Drengh (n), tillstodt, att handt neruerendis hoess vor, ther Her Loduig och Niels Loduigssenn antuorditt Hans Skeell och Frue Giertrudt Loduigsdather IIII Panthebreffue, som Henning Limbech haffde udgiffuit paa for"® Ogisuigh och mere Gotz; och thesligeste bekiendte, att Hans Skeell eller hans Hussfru ey togh fraa ham nogre Nogle att oplade Kiisten mett y noghre Made, met mange andre flere nye Breffue och Beuissning, som the paa begge Siider her for oss y Rette lagde, och menthe for"® Niels Skeell, att hans Fader vor uel saa neer till att holde same Panthebreffue; thy handt var saa neer Arffuinghe thertill, som thi andre Med- arffuinghe; och satthe i Rette, att eptherthy hans eigne Breffue bleffue saa veil forderffuede, som the andre Medarffuingers, om handt mere burde ther att suarc till, endt the andre Medarffuinge, mere, endt till hans och hans Syskendes Anpartt theruti &c.; mett flere Ordt thennom therom cmellom forlob, om huilcken Sagh thi gaff thennom paa begge Siider y alle Retthe; tha effther Tiltale, Giensuar, Breffue, Beuissningh och Sagens Leilighet, sagde vy ther saa paa for Retthe, att efftherthy for”* Niels Skeell och hans Medarffuinge kunde thet skielligcn beuisse, att the y then fremgangne Feyde finge och Skade och Forderffue paa theris eygen Breffue, som hoss laa same Breffue; tha bor then Skade att være hoss alle Arffuingerne, och ey Niels Skeell eene same Skade att undgielde y thermere, endt som hans Andpartt kunde theruti falde; och the Breffue, som lesseligh ere aff same Panthebreffue, att korne alle Her Loduig s Arffuinge tillgodhe, och the Breffue, som ikke leseligh ere , komme Medarffuingerne till Brost, och same for”® Breffue straxt att skifftes cblandtalle Arffuingerne effther Logen.Datum Medelfart, Sti Jacobi ApostoliDagh (’*), præsentibus Christoffer Gyldenstierne, Per Fonnbo, Borgemester y Medelfaar, och Peder Knudssen, Raadmandt ibid.

Om Mogens Munk, til Volstrup, Rigsraad f 1558 og hans S8n Oluf Munk, til Palsgaard, Electus til Ribe, siden Rigsraad, f 1569 s. li eg trup i Afhandl. i Geneal. og Biograph. Archiv 1. 171 ff.

Ludvig Nielsen (Rosenkrands) til Palsgaard var gift med Kirsten Hak, Datter af Anders Hak og Frue Giertrud Munk. Deres Son var NielsLudvi g sen, som ddde ugift. Deres Datter Giertrud var gift med Hans Skeel til Nygaard, hvis Sdnner vare Iver og den i Begyndelsen af Dom* men nævnte Niels Skeel.