Ole Munks slægtsdatabase

Thomas Lauritzen AabyeAge: 75 years16721748

Thomas Lauridsen

Name
Thomas Lauridsen
Given names
Thomas
Surname
Lauridsen

Thomas Larsen

Name
Thomas Larsen
Given names
Thomas
Surname
Larsen

Thomas Larsen Aabye

Name
Thomas Larsen Aabye
Given names
Thomas Larsen
Surname
Aabye
Birth July 16, 1672
Publication: 1945
Citation details: side 163
Death of a motherAnna Jespersdatter Lindholt
August 11, 1686 (Age 14 years)
Publication: 1945
Citation details: side 158
Marriage of a parentLaurids Thomsen AabyAbelone Christensdatter FogView this family
about 1687 (Age 14 years)

Publication: 1945
Citation details: side 158
Death of a fatherLaurids Thomsen Aaby
June 16, 1708 (Age 35 years)
Publication: 1945
Citation details: side 158
Publication: 27 december 2016
Citation details: side 5
Note: Begravet i Vorning kirkes sakristi
MarriageJohanne Marie LercheView this family
1714 (Age 41 years)
Publication: 1945
Citation details: side 164
Birth of a son
#1
Dines Lerche Aabye
August 1715 (Age 43 years)
Publication: 1945
Citation details: side 164
Death of a sonDines Lerche Aabye
October 1715 (Age 43 years)
Publication: 1945
Citation details: side 164
Birth of a daughter
#2
Appolonia Aabye
January 1717 (Age 44 years)
Publication: 1945
Citation details: side 165
Birth of a daughter
#3
Anna Aabye
February 1718 (Age 45 years)
Publication: 1945
Citation details: side 165
Birth of a daughter
#4
Anna Augusta Sophia Aabye
April 3, 1719 (Age 46 years)
Publication: 1945
Citation details: side 165
Birth of a son
#5
Lars Aabye
April 1722 (Age 49 years)
Publication: 1945
Citation details: side 165
Birth of a daughter
#6
Anna Mathesia Margretha Aabye
May 1726 (Age 53 years)
Publication: 1945
Citation details: side 165
Death of a wifeJohanne Marie Lerche
May 1726 (Age 53 years)
Publication: 1945
Citation details: side 164
Death of a daughterAnna Mathesia Margretha Aabye
after May 10, 1726 (Age 53 years)

Publication: 1945
Citation details: side 165
Miscyes

Publication: 1945
Citation details: side 163
Note:

Dimitteret fra Viborg Latin Skole 1693, indskrevet ved Universitetet 24. Juli sao af Rektor O. Rømer, som han udvalgte til privat P ræceptor, tog Baccal. Gr. 11. Maj 1697, Magister 1 1 . Maj 1706. Rektor ved Nyborg Skole 1 702-14. 1714 Professor designatus ved den latinske Skole i Odense, noget senere Konrektor. 1731 Professor eloqventiæ ved Odense Gymnasium og Rektor. Afgaar 1748. Holbeck, Odense By's Historie, S. 210 : Rektoren i Nyborg, Magister Thomas Aabye blev 1714 Professor designatus ved Odense Gymnasium, d. V. S. han fik Løfte paa en Gang at blive Professor ; da han noget senere blev Konrektor i Odense, ansøgte h an om at faa Lov at holde Forelæsninger paa Gymnasiet, men Professorerne satte sig bestemt derimod. De mente, at det var imod Praksis og Fundatsen. Aabye siger, at han i sit 12 Aars Rektorat i Nyborg, alene dimitterede ligesaa mange Studenter hvert Aar, som de ved Gymnasiet var mange Professorer om at besørge, han vilde særlig læse over Emner, som ellers ikke behandledes ved Gymnasiet, som Urters og Stenes Kendelse, Navigations- og Fortifikations Fundamenter, til Gavn for de Elever, som ønskede det, og for Fædrelandet. Han forstaar ikke, at det kan fortry de Professorerne "med mindre, som jeg dog ej kan tro, det maa fortryde dem, at jeg, so m en fremmed, skal komme ind i dette sammenbundne Svogerskab, der nu i saa lang Ti d har ligesom arveligen besiddet Gymnasium" . Det havde sin Rigtighed, o g d e bleve meget fornærmede. De dængede hinanden til, og Ordene var stærke, men Argumenterne er undertiden noget svage. Biskoppen støtter Aabyes Ansøgning ( Chr. Muus ) . Her skal ogsaa omtales en Provsteretssag mellem Rektor, Prof. Thomas Aabye og de oprørske Mesterlectianere. Se Odense Provsties Domprotokol fra fol. 896-fol. 104. Fynske Samlinger Ill, S . 94 : Der indtraf nemlig i den latinske Sko le i Odense i Slutningen af Aaret 1733 en Begivenhed af en saa usædvanlig og betænke lig Art, at Rector, der synes at være bleven bragt ud af Fatning derved, i sin Forlegenhed greb til det Middel at henvende sig til Biskoppen med Klage over Disciplenes Adfærd, en Udvej, som han vistnok bagefter bittert fortrød at have valgt. Biskoppen anmoder Stiftsprovsten H ans Bloch 9. December 1733 til at lade indkalde saavel Høreren Monsr. Blichfeld, som Dis ciplene, som de andre Hørere i Skolen. - Det d rejede sig om, at Blichfeld h avde slaaet en af Mesterlectianerne, fordi han var utilfreds med hans Opførsel. - Vidneexaminationen foretoges for det meste af Rectoren, Prof. Aabye. Første Møde endte med en Kendelse af Provsten, og næste Møde ansattes til 19. December og var stormfuldt. Der holdes igen Møde om Mandagen, og der vrøvles frem og tilbage. Under Møderne optræder paa de op rørskes Vegne 2 Procuratorer nemlig Preben Langsted og Boye. 163 Dommen efter Biskoppens Copiebog, fol. 65 f. Til Professor Aabye. Af det over Disciplene i den øverste Lectie her i Odense Latine-Skole, formedelst deres Opsætsighed i at udløbe af Skolen den 9. December 1733 i deres Rectors Nærværelse, førend deres Skoletimer vare til Ende, medvidere deres usømmelige Opførsel holdte Provste- Forhør, sluttet d. 21. December sidst afvigte Aar, har jeg fornummet : 1 ) at Disciplenes Klage over den Tort, som de formente sig alle at være vederfaret, ved det at Collega 5tæ Classis Monsr. Blichfeld havde givet en af dem et Par Ø refigen, hvorpaa de har grundet at den anden deres utilbørlige og højst st raffærdige Omgang, er aldeles uden Grund ; thi det er befunden, at Disciplen Jacob Fugl h ar selv forvoldet sig de Ørefigen, ham er given, idet han med Stivhed og Studsighed har opsat sig imod Høreren, da han paa sit Embedes Vegne var skyldig til at holde Orden og S kik blandt Disciplene baade i Kirken og Skolen i Rectoris Fraværelse, med Sagtmodighed lastede ham for hans Stimen og Larmen. 2) Aabye faar Lov at give dem en al vorlig Advarsel og til Hørerne siges : "Høre rne derimod haver at forholde sig efter leges scholasticas, og skulde nogen af den øverste Lecties Disciple understaae sig med Opsætsig hed og Foragt at begegne Hørerne enten inden eller uden Skolen, især paa de Steder, hvor de ere satte til at holde Orden og Skik blandt Disciplene, da haver Høre rne Sligt for Rectori at andrage, at de Skyldige alvorligen kan blive afstraffede . Odense, d. 13. J a n . 1734. C. Ramus. At Disciplene efter at Biskoppen hav de antydet, at de skulde straffes med Riis og paa deres Beneficier, ikke ere slupne med helt Skind, er vistnok utvivlsomt, men hvori deres Straf har bestaaet, er ikke let at udfinde af Mangel paa Optegnelser. Deres frie Kost har vel de fleste mi stet for kortere eller længere Tid. Wad. 4., S. 79 : Prof. Th. Aabye køber en Gaard i K orsgade ved Auktion 1730 ( Hjørnet af Korsgade og Vestergade - nu Nr. 1 -) , Priorgaar den kaldet, Gaarden havde tilhørt Landsdommer i Fyen, Jens Lassen. To Døtre af J. L., Fru Kleppinck død 1735, og Frk Anna Margrethe Lassen død 1738, ejede Gaarden, men maatte for at udred e Skatter m. v. opgive den ved Højesteretsdom, heldigvis til en human Kjøber, Prof. Tho mas Aabye, der erklærede for sig og sine A rvinger, at Damerne deres Livstid ligesom hi dentil maatte bebo og besidde og leje, til hvem de vilde, Gaarden, mod at svare Capitalens Rente samt Skatter og vedligeholde den. ( Odense Skjøde og Pantebog, IX 300 ; Auctionspro t. 1729-39 123 f. ) . I Nybo rg 1 714 rov Johanne Marie Lerche, døbt i Nyborg 1 . April 1690, t i Odense 1726, begr. i Aaby..rnes aabne Begravelse i Nyborg Kirke. Dt. af Borgmester og Tolder Dines Laurid søn Lerche i Nyborg og Appollonia Lund.

Death 1748 (Age 75 years)
Publication: 1945
Citation details: side 163
Note: Begravet i Aabyernes åbne begravelse i Nyborg kirke
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: about 1671
18 months
himself
3 years
younger brother
Jesper Lauritzen Aabye
Birth: about 1674, Vorning, Vorning, Sønderlyng, Viborg
Death: June 30, 1723, Højbjerg, Højbjerg, Lysgaard, Viborg
3 years
younger brother
2 years
younger brother
2 years
younger brother
3 years
younger sister
6 years
younger sister
Father’s family with Abelone Christensdatter Fog - View this family
father
step-mother
Marriage: about 1687
2 years
half-sister
Family with Johanne Marie Lerche - View this family
himself
wife
Marriage: 1714, , Nyborg, Vindinge, Svendborg
20 months
son
Dines Lerche Aabye
Birth: August 1715, , Odense, Odense, Odense
Death: October 1715, , Odense, Odense, Odense
18 months
daughter
Appolonia Aabye
Birth: January 1717, , Odense, Odense, Odense
Death: February 1, 1788, , Odense, Odense, Odense
14 months
daughter
14 months
daughter
Anna Augusta Sophia Aabye
Birth: April 3, 1719, , Odense, Odense, Odense
Death: April 7, 1776Tallerup, , Brylle, Odense, Odense
3 years
son
Lars Aabye
Birth: April 1722, , Odense, Odense, Odense
Death: April 27, 1767, , Nyborg, Vindinge, Svendborg
4 years
daughter

BirthLorentz Petersen og Anna Maria Buchwald med Efterslægt : Lorentz Conrad Johansen og Karen Pedersdatter med Efterslægten Lorentzen : Jens Didrich Jansen og Anne Marie Monsdatter med Efterslægt : Johann David Christian Hollnagel og Johanne Cathrine Hansen med Efterslægt
Publication: 1945
Citation details: side 163
MarriageLorentz Petersen og Anna Maria Buchwald med Efterslægt : Lorentz Conrad Johansen og Karen Pedersdatter med Efterslægten Lorentzen : Jens Didrich Jansen og Anne Marie Monsdatter med Efterslægt : Johann David Christian Hollnagel og Johanne Cathrine Hansen med Efterslægt
Publication: 1945
Citation details: side 164
MiscLorentz Petersen og Anna Maria Buchwald med Efterslægt : Lorentz Conrad Johansen og Karen Pedersdatter med Efterslægten Lorentzen : Jens Didrich Jansen og Anne Marie Monsdatter med Efterslægt : Johann David Christian Hollnagel og Johanne Cathrine Hansen med Efterslægt
Publication: 1945
Citation details: side 163
NameLorentz Petersen og Anna Maria Buchwald med Efterslægt : Lorentz Conrad Johansen og Karen Pedersdatter med Efterslægten Lorentzen : Jens Didrich Jansen og Anne Marie Monsdatter med Efterslægt : Johann David Christian Hollnagel og Johanne Cathrine Hansen med Efterslægt
Publication: 1945
Citation details: side 163
DeathLorentz Petersen og Anna Maria Buchwald med Efterslægt : Lorentz Conrad Johansen og Karen Pedersdatter med Efterslægten Lorentzen : Jens Didrich Jansen og Anne Marie Monsdatter med Efterslægt : Johann David Christian Hollnagel og Johanne Cathrine Hansen med Efterslægt
Publication: 1945
Citation details: side 163
Misc

Dimitteret fra Viborg Latin Skole 1693, indskrevet ved Universitetet 24. Juli sao af Rektor O. Rømer, som han udvalgte til privat P ræceptor, tog Baccal. Gr. 11. Maj 1697, Magister 1 1 . Maj 1706. Rektor ved Nyborg Skole 1 702-14. 1714 Professor designatus ved den latinske Skole i Odense, noget senere Konrektor. 1731 Professor eloqventiæ ved Odense Gymnasium og Rektor. Afgaar 1748. Holbeck, Odense By's Historie, S. 210 : Rektoren i Nyborg, Magister Thomas Aabye blev 1714 Professor designatus ved Odense Gymnasium, d. V. S. han fik Løfte paa en Gang at blive Professor ; da han noget senere blev Konrektor i Odense, ansøgte h an om at faa Lov at holde Forelæsninger paa Gymnasiet, men Professorerne satte sig bestemt derimod. De mente, at det var imod Praksis og Fundatsen. Aabye siger, at han i sit 12 Aars Rektorat i Nyborg, alene dimitterede ligesaa mange Studenter hvert Aar, som de ved Gymnasiet var mange Professorer om at besørge, han vilde særlig læse over Emner, som ellers ikke behandledes ved Gymnasiet, som Urters og Stenes Kendelse, Navigations- og Fortifikations Fundamenter, til Gavn for de Elever, som ønskede det, og for Fædrelandet. Han forstaar ikke, at det kan fortry de Professorerne "med mindre, som jeg dog ej kan tro, det maa fortryde dem, at jeg, so m en fremmed, skal komme ind i dette sammenbundne Svogerskab, der nu i saa lang Ti d har ligesom arveligen besiddet Gymnasium" . Det havde sin Rigtighed, o g d e bleve meget fornærmede. De dængede hinanden til, og Ordene var stærke, men Argumenterne er undertiden noget svage. Biskoppen støtter Aabyes Ansøgning ( Chr. Muus ) . Her skal ogsaa omtales en Provsteretssag mellem Rektor, Prof. Thomas Aabye og de oprørske Mesterlectianere. Se Odense Provsties Domprotokol fra fol. 896-fol. 104. Fynske Samlinger Ill, S . 94 : Der indtraf nemlig i den latinske Sko le i Odense i Slutningen af Aaret 1733 en Begivenhed af en saa usædvanlig og betænke lig Art, at Rector, der synes at være bleven bragt ud af Fatning derved, i sin Forlegenhed greb til det Middel at henvende sig til Biskoppen med Klage over Disciplenes Adfærd, en Udvej, som han vistnok bagefter bittert fortrød at have valgt. Biskoppen anmoder Stiftsprovsten H ans Bloch 9. December 1733 til at lade indkalde saavel Høreren Monsr. Blichfeld, som Dis ciplene, som de andre Hørere i Skolen. - Det d rejede sig om, at Blichfeld h avde slaaet en af Mesterlectianerne, fordi han var utilfreds med hans Opførsel. - Vidneexaminationen foretoges for det meste af Rectoren, Prof. Aabye. Første Møde endte med en Kendelse af Provsten, og næste Møde ansattes til 19. December og var stormfuldt. Der holdes igen Møde om Mandagen, og der vrøvles frem og tilbage. Under Møderne optræder paa de op rørskes Vegne 2 Procuratorer nemlig Preben Langsted og Boye. 163 Dommen efter Biskoppens Copiebog, fol. 65 f. Til Professor Aabye. Af det over Disciplene i den øverste Lectie her i Odense Latine-Skole, formedelst deres Opsætsighed i at udløbe af Skolen den 9. December 1733 i deres Rectors Nærværelse, førend deres Skoletimer vare til Ende, medvidere deres usømmelige Opførsel holdte Provste- Forhør, sluttet d. 21. December sidst afvigte Aar, har jeg fornummet : 1 ) at Disciplenes Klage over den Tort, som de formente sig alle at være vederfaret, ved det at Collega 5tæ Classis Monsr. Blichfeld havde givet en af dem et Par Ø refigen, hvorpaa de har grundet at den anden deres utilbørlige og højst st raffærdige Omgang, er aldeles uden Grund ; thi det er befunden, at Disciplen Jacob Fugl h ar selv forvoldet sig de Ørefigen, ham er given, idet han med Stivhed og Studsighed har opsat sig imod Høreren, da han paa sit Embedes Vegne var skyldig til at holde Orden og S kik blandt Disciplene baade i Kirken og Skolen i Rectoris Fraværelse, med Sagtmodighed lastede ham for hans Stimen og Larmen. 2) Aabye faar Lov at give dem en al vorlig Advarsel og til Hørerne siges : "Høre rne derimod haver at forholde sig efter leges scholasticas, og skulde nogen af den øverste Lecties Disciple understaae sig med Opsætsig hed og Foragt at begegne Hørerne enten inden eller uden Skolen, især paa de Steder, hvor de ere satte til at holde Orden og Skik blandt Disciplene, da haver Høre rne Sligt for Rectori at andrage, at de Skyldige alvorligen kan blive afstraffede . Odense, d. 13. J a n . 1734. C. Ramus. At Disciplene efter at Biskoppen hav de antydet, at de skulde straffes med Riis og paa deres Beneficier, ikke ere slupne med helt Skind, er vistnok utvivlsomt, men hvori deres Straf har bestaaet, er ikke let at udfinde af Mangel paa Optegnelser. Deres frie Kost har vel de fleste mi stet for kortere eller længere Tid. Wad. 4., S. 79 : Prof. Th. Aabye køber en Gaard i K orsgade ved Auktion 1730 ( Hjørnet af Korsgade og Vestergade - nu Nr. 1 -) , Priorgaar den kaldet, Gaarden havde tilhørt Landsdommer i Fyen, Jens Lassen. To Døtre af J. L., Fru Kleppinck død 1735, og Frk Anna Margrethe Lassen død 1738, ejede Gaarden, men maatte for at udred e Skatter m. v. opgive den ved Højesteretsdom, heldigvis til en human Kjøber, Prof. Tho mas Aabye, der erklærede for sig og sine A rvinger, at Damerne deres Livstid ligesom hi dentil maatte bebo og besidde og leje, til hvem de vilde, Gaarden, mod at svare Capitalens Rente samt Skatter og vedligeholde den. ( Odense Skjøde og Pantebog, IX 300 ; Auctionspro t. 1729-39 123 f. ) . I Nybo rg 1 714 rov Johanne Marie Lerche, døbt i Nyborg 1 . April 1690, t i Odense 1726, begr. i Aaby..rnes aabne Begravelse i Nyborg Kirke. Dt. af Borgmester og Tolder Dines Laurid søn Lerche i Nyborg og Appollonia Lund.

Death

Begravet i Aabyernes åbne begravelse i Nyborg kirke