Ole Munks slægtsdatabase

Søren LaursenAge: 73 years16401713

Name
Søren Laursen
Given names
Søren
Surname
Laursen

Søren Lauridsen

Name
Søren Lauridsen
Given names
Søren
Surname
Lauridsen

Søren Larsen

Name
Søren Larsen
Given names
Søren
Surname
Larsen
Birth about 1640

MarriageKaren SørensdatterView this family
before 1673 (Age 33 years)

Birth of a daughter
#1
Karen Sørensdatter
1673 (Age 33 years)
Birth of a son
#2
Laurids Sørensen
1677 (Age 37 years)
Birth of a son
#3
Peder Sørensen
1681 (Age 41 years)
Misc May 7, 1683 (Age 43 years)

Note: Skylder efter forskrivning af 7. maj 1683 Niels Nielsen i Vester Hassing 22 Sld. [se skifte efter Niels Nielsen]
Birth of a son
#4
Jens Sørensen Bonde
1687 (Age 47 years)
Birth of a daughter
#5
Ingeborg Sørensdatter
1689 (Age 49 years)
Birth of a daughter
#6
Johanne Sørensdatter
1693 (Age 53 years)
Birth of a daughter
#7
Anne Sørensdatter
1695 (Age 55 years)
Birth of a daughter
#8
Bendict Sørensdatter
1697 (Age 57 years)
Marriage of a childNiels LaursenKaren SørensdatterView this family
before 1713 (Age 73 years)

Marriage of a childJens MadsenIngeborg SørensdatterView this family
before 1713 (Age 73 years)

Probate April 28, 1713 (Age 73 years)
Note:

Skifte 28-04-1713. Fol. 369b. SØREN LAURSEN i øster Hassing KAREN SØRENSDATTER Arvinger, Enken og Børn: Karen Sørens datter gift med Niels Laursen i Vester Hassing 40. Laurs Sørensen 36.aar. i Kongens Tieneste Peder Sørensen 32.aar. Ingeborg Sørensdatter. 24.aar. gift med Jens Madsen Ø.Hassing Jens Sørensen 26.aar. i Hvolgaard Johanne Sørensdatter. 20.aar. i København Anne Sørensdatter 18.aar. Bendigt Sørensdatter. 16.aar.

Death of a wifeKaren Sørensdatter
after April 28, 1713 (Age 73 years)
Death of a daughterJohanne Sørensdatter
after April 28, 1713 (Age 73 years)
Death of a daughterAnne Sørensdatter
after April 28, 1713 (Age 73 years)

Death 1713 (Age 73 years)
Misc June 13, 1726 (13 years after death)

Citation details: Afskrift af skifte af 13. juni 1726 efter Niels Nielsen, Vester Hassing. Aalborg Hospitals skifteprotokol.
Note:

Søren Laursen i Øster Hassing skyldig efter forskrivning af 7 may 1683 22 sld, men som manden i Ao 1713 ved døden er afgangen i ringe tilstand, hvor hans efterladte bo ej højre end til paa bondestæds besætning der efter Kongl. Maj's allernaadigste forordning af 15 jan. 1701 første er prioritered haver kundet opløbe, der og desforuden dend tid da dette var hans kong. Maj's Ryttergaards udj skiftet efter Søren Laursen er falden kiendelse, at samme forskrivning som ei efter loven i saa lang en tid findes at være søgt eller forrergid? ej burde Ansees af nogen Kraft, saa kand denne sterfboe efter slig omstændighed nu ei nogen efter forberørte forskrivning /: som tilforn er underkiendt:/ have at fordre men vedkommende bør herudj uden aldeles for tiltalefri at være

***** Hele skifter følger ********

Skiftet ?(der er fra Aalborg Hospital)? har følgende ordlyd:

Anno 1726 dend 13 juni vare paa Kong. Majest. rettens og Aalborg Hospitals vegne Hospitalforstander Johannes Juhl af Aalborg udi lovlig forfald paa hans vegne Poul Poulsen som Fuldmægtig tillige med 2 vurderingsmænd Niels Pedersen og Søren Madsen Kolding af Vester Hassing mødte udi afgangne Niels Nielsens Stevnboe i bemeldte Vester Hassing for at holde Registrering og Vurdering samt Skifte og deeling efter bemelte dend sal: Mand imellem hans efterladte Enke Inger Poulsdatter paa den eene, og deres med hinanden sammen auflede Børn, nemlig Niels Nielsen 14 år, hiemme i Boen og Maren Nielsdatter gift med Jens Andersen i foranførte Vester Hassing. Ved hvilken Forretning var mødt Cort Poulsen som Laugværge på Enkens Vegne , ligesaa mødte Jens Andersen af Vester Hassing paa sin hustrue Marens Nielsdatters og som Anordnede Formynder paa Sønnen Niels Nielsen deres Vegne, udJ hvis samt Børnenes Overværelse efter forevisning er forrettet som følger Bester og Qvæg: 1 brun øeg med Føl 7 Aar 8 rd, 1 sort dito 5 Aar 6 Rd 4m, 1 sort Hest Plag 4 Aar 5 Rd 2m, 1 bruun øeg 20 aar 1 rd 2m, 1 Sort dito 18 Aar 1 Rd 2m, 1 sort hielmet Koe 10 aar 4Rd, 1 sorthielmet dito 8 Aar 3 Rd, 1 sort hielmet dito 7 Aar 3Rd 2m, 1 sort ringed studeød i 2. aar 2Rd, 1 rød qwie 2 Aar 1Rd 2m, 1 spee kalv 1m 8s, 1 gl gaaes med 3 gieslinger 1m 8s, 2 svine polter 1rd. Indboe: i Storstuen 1 egbord med aaben fod 4Rd 8m, 1 fyer Kiste med laas 1 Rd 2m, 1 gl dito med Laas 3m, 1 lidet bord med aaben Foed 12s, 1 træstoel 8s, 2 fyhr benke 1m, 1 lidet skab 12s. I Lille Stuen: 1 liden Jern Kakkel Oven 4 Rd, 1 eggeskrin 1m, 1 fyhr Bord 12s, 2 Hollands Steen Fade 2m, 3 tallerkener 3m 8s. I Forstuen?: 1 fyhr Skab med 4 stk rummer 4m. I Brøgerset: 1 Kaaber Kiedel i grue paa 3 fierdinger 10 Rd 4m, 1 Jern Gryde paa 1½ Kande 2m 8s, braspande 8s, Ildklamme 6s, 1 jern Kiedel Skee 4s, 1Qvern med Sold og Selde 1 Rd 2m, 1 steen krus med tinlaag 1m 8s, 10 træstorkar a 4s er 2m 8s, 1 halvtønde 4s, 1 bænker 6s, 2 Stripper 12s, 1 halv tønde 1 læg tg og 2 standtønder 2m, 1 Ballie 8s, 1 Rivjern 2s. Sengekleder: 1 Bolster Underdyne med fyld 1 rd 2m, 1 Overdyne med Fyld 1 Rd 2m, 2 lagener 3s, 1 Puude med Vohr og 1 dito uden vohr 2m, 1 broged Sengeklæde 1m 4s, 1 hiemgjort broged omheng bestaaende af 4 stk og en kappe tilsammen 3m, Børnenes Seng bestaaende af 2 gamle dyner 1 puude og 2 blaargarns lagener der sammen vurderet for 2 Rd. Dend Sal. Mands Kleder: Befandtes faae og af ringe Værdie, hvor fore samme uden Vurdering Sønnen Niels Nielsen til kleder blev over levered og foræred af Moderen og Jens Andersen. Ploug Vogne og Redskab: 1 Arbeidsvogn med Reedskab 4 Rd, 1 gl møgvogn med fiel 2 Rd, 1 ploug med behør 1 Rd 4m, 1 harve med jerntender og en træ dito 1 rd 2m, 1 Skierekniv med Kiste 2m 8s, 1 gl opslidt høelee med droug 12s, 2 gravspader med skafter 1m 8s, 2 øxer 2m 8s, 1 hammer 4s, 1 Slibesteen med træaxel 8 s. Visse tilstaaende gield, Christen Nielsen i Vester Hassing Annammed i forvaring for den Sal: Mand 20 Rd hvorudi ermelte Christen Nielsens Søster Johanne Nielsdatter har Giived pandt og forsikring for 10 Rd 4 s som dend Sal: Mand der gield til hende var skyldig, hvilke her fra afgaar og alt saa udføres Resten som nu til Enken Inger Povelsdaatter i Stevfboed er leveret med 9 rd 5 m 12 s. Sal: Niels Nielsen lodte sin Broder Jens Nielsen som i Ao 1705 ved døden er afgangen begrave og til hans begravelse udgived 9 Rd, hvilke nu af hans arvinger til bemelte Enke Inger Povelsdatter er betalt og her boet til Indtægt føres 9 Rd, sal Niels Nielsen tilkommer udi arv efter sin broder afgangne Jens Nielsen som dend imellem Arvingerne d. 13 Juni 1726 giorde deelingsforretning udviiser Reede Penge som til Enken Inger Povelsdaatter er betalt og her boet til gode anføres 3 Rd 8s - Nok til faldne Udgifter tilstaaende gielde som her efter findes anført 1 Rd 3m 8s. Uvisse tilstaaende gield, den sal: Mand tilkommer udi arv efter sin Broder Jens Nielsen som forhen meldt er, og ved deeling efter ham af arvingerne for uvisse er anført hos efterskrevne Laurs Sørensen i Vester Hassing 1 sld 3 m 7 s Cort Povelsen ibm 2 m 1s er 1 rd 3 m 8 s . Sal Anders Sørensen på Vester Heden i Vester Hassing Sogn og Hustru Anne Nielsdatter skyldig for bekennen? korn samt laante Rede Penge af Sal Niels Nielsen 13 Rd 3 m . Mads Laursen i Vester Hassing skyldig 3 rd 4 m 10 s., Cort Poulsen i Vesterhassing efterholdte Registrering skyldig Rede penge 6 Rd 4 m nok for 4 skp Rug og 3 skp Byg 1 rd 2 m 12 s er 8 rd 12 s . Bertel Laursen i Ulsted angaves at være skyldig til boet paa egne vegne som han skal have loved at svare 2 rd 1 m til haabe 5 Rd 3 m, Søren Laursen i Øster Hassing skyldig efter forskrivning af 7 may 1683 22 sld, men som manden i Ao 1713 ved døden er afgangen i ringe tilstand, hvor hans efterladte bo ej højre end til paa bondestæds besætning der efter Kongl. Maj's allernaadigste forordning af 15 jan. 1701 første er prioritered haver kundet opløbe, der og desforuden dend tid da dette var hans kong. Maj's Ryttergaards udj skiftet efter Søren Laursen er falden kiendelse, at samme forskrivning som ei efter loven i saa lang en tid findes at være søgt eller forrergid? ej burde Ansees af nogen Kraft, saa kand denne sterfboe efter slig omstændighed nu ei nogen efter forberørte forskrivning /: som tilforn er underkiendt:/ have at fordre men vedkommende bør herudj uden aldeles for tiltalefri at være - Saa formedelst ingen lovlig beviis om dend øvrige forhenmeldte sterfboets tilstaaende gield befandtes er skiftet des aarsag opsadt til d 22 November 1726, inden hvilken tid enken og arvingerne besørger fornøden beviis om gielden at erlange - eller og Debotorerne til dend opsadte tiid til sterfboed lovlig at lade indkalde;

hvor da Anno 1726 d. 22 November alle mødte udj Sterfboed paa Hospitalsforstanderen Johanne Juuls Vegne er melte Poul Poulsen som fuldmægtig til lige med vurderingsmændene Niels Pedersen og Søren Madsen Colding af Vester Hassing for skiftet til lovlig endskab at befordre. Men som arvingerne ikke endnu nogen beviis om den tilstaaende gields Rigtighed haver kunnet erholde og ingen af debitorerne i Sterfboet Mødte, altsaa er skiftet fremdeeles tagen udj opsættelse til d. 18 february 1727 inden hvilke tiid enken ved 2 mænd lader reqvirere hos Debitorrerne, hvorvidt de af Gielden tilstaar eller benegter -

Anno 1727 d 18 february indfandt sig atter udj Sterfboet paa Skifteforvalteren Hospitalsforstander Johannes Juuls vegne Poul Poulsen, fuldmægtig tillige med vurderingsmænd Niels Pedersen og udi dend nu ved døden afgangne Søren Madsen Kolding hans sted Jens Thommesen Toftgaard af Vester Hassing, hvor da for Skiftretten mødte Niels Pedersen og Jørgen Poulsen som forklarede at de begge den ?(dato mangler, men der er afsat plads til den)? 1726 paa Sterfboet Vegne var hos efterskrevne Debitorer for gielden at indfordre, og desken? beskaffenhed for enhver nøjagtig at undersøge hvor da af den bleven forretted, og denne gield til hvor som følger, Anders Sørensens søn Søren Andersen paa Vester Heede tilstoed at være skyldig de hans Sal fader Anders Sørensen anførdte 13 Rd 3 M, hvilke er melt Søren Andersen lovede ved Tiid og lehlighed til Sterfboet at ville betale, Mads Laursen i Øster Hassing skyldig 3 Rd 4 M 10 s, Bertel Laursen Ulsted skyldig 2 Rd 2 m, som af dem begge blev tilstanden, Laurs Sørensen i Vester Hassing skyldig 1 Rd 1 m 7 s. Peder Laursen Ulsted 5Rd 3 m, Ovenstaaende Laurs Sørensen benegtede den ham anførte fordring, og den sidste nemblig Peder Laursen i Ulsted i ligemaade med foregivende at have contrareigning mod sterfboed hvorefter han formeent sig der at have fordring, men aldeeles inted til Sterfboed at være skyldig, thi blev da af skifteforvalteren en efterslig for anførte beskaffenhed denne Søgning og Dispute med ovenanførte 2. mænd her viist ved lands Lov og Rett at afhandle. Hernest blev Enken ved hendes laugværge Cort Poulsen samt Børnene og deres værge tilspurgt om de vidste noget videre denne sterfbooe tilhørende, som burde registreres og vurderes, hvortil de samtlig og enhver for sig svarede nej, ej videre i saa maade at være bevidste end hvis allerede angivet og specificeret er. Summa bedrager da det gandske Boes registrerede og vurderede visse Midler sig til 101 Rd 5 m og 14 s og uvisse tilstaaende gield = 34 Rd 4 m 14 s. Bortskyldig gield besatningen til stædets ansætelig efter Kongl. May's allernaadiste Forordninger behøres 4 ploug bester a 13 Rd 2m er 53 Rd 2 m 1 ploug ligeledes 4 rd 1 harve 4 Rd 4 m er 71 rd 2 m . Brøsfældigheden stædets ayning?? befindes overalt baade paa tømmer og tag eendel Brystfældighed er anseet og taxeret ej forsvarlig at repereres under 50 Rd. Enken fordrede lige vederlaug med hendes sal. Mands Begravelse som haver kostet 10 Rd, skyldig til Aalborg Hospital afgifter for Aar 1725 som er 5 Rd 3 m juli kvartal Matricalskat 1726 1 Rd 2 m 11 s. Tieneste Drengen fordrede et Aars tilgodehavende løn 3 Rd 2 m, 3 ark stemplet papir til denne forretning a 1 m 8 s er 4 m 8 s, for denne forretning at forfærdige 1 Rd 3 m , Vurderingsmændene 4 m ?(resten forsvundet i margin)? er 2 Rd 5 m 8 s. Summa bedrager da boets bortskyldige gield Udi alt til 144 Rd 3 m 3 s . Efter saaledes som foranmeldt forrettet var, og da der befandtes at ded bortskyldige gield overgaar boets formue saa indtet til skifte og deeling mellem Enken og Børnene kunne blive, blev med bemeldte Enke Inger Poulsdatter, samt Enkens antagne laugværge Cort Poulsen sluttet og forafskrevet, at som hun her annammede og til sig taged alle foromrørte Boets Registrerede Midler, Reede Penge, Løsøre og Creaturer uden nogen udlæg til bortskyldig gield og selv besørger den tilstaaende gield sig tilgode inddreven, saa lover og tilforpligtiger hun sig der imod allene at være ansvarlig det stædets Bygning og Besætning med fordeligst skal vorde bragt i forsvarlig stand, men endog enhver sin medførte krav fornøjlig med Reede Penge at betale som Skifteforvalteren samt andre vekommende for denne forretning skal være og blive uden skade i allemaade at saaledes er forretted og afhandled, bekrefter med egne hænders underskrift Actom steefboed Utsupra

Family with Karen Sørensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: before 1673
1 year
daughter
Karen Sørensdatter
Birth: 1673, Øster Hassing, Øster Hassing, Kær, Aalborg
Death: after April 6, 1741, Øster Hassing, Øster Hassing, Kær, Aalborg
5 years
son
Laurids Sørensen
Birth: 1677, Øster Hassing, Øster Hassing, Kær, Aalborg
Death: after April 6, 1741, Nørresundby, Nørresundby, Kær, Aalborg
5 years
son
Peder Sørensen
Birth: 1681, Øster Hassing, Øster Hassing, Kær, Aalborg
Death: before April 6, 1741, Øster Hassing, Øster Hassing, Kær, Aalborg
7 years
son
Jens Sørensen Bonde
Birth: 1687, Øster Hassing, Øster Hassing, Kær, Aalborg
Death: March 29, 1771, Horsens, Horsens, Kær, Aalborg
3 years
daughter
Ingeborg Sørensdatter
Birth: 1689, Øster Hassing, Øster Hassing, Kær, Aalborg
Death: October 1758Pallisgaard, , Øster Hassing, Kær, Aalborg
5 years
daughter
Johanne Sørensdatter
Birth: 1693, Øster Hassing, Øster Hassing, Kær, Aalborg
Death: after April 28, 1713, København, , , København
3 years
daughter
Anne Sørensdatter
Birth: 1695, Øster Hassing, Øster Hassing, Kær, Aalborg
Death: after April 28, 1713
3 years
daughter

ProbateUddrag af Aalborg Hospital skifteprotokel C 649 1691-1807 J Caspersen
MiscJesper Holgersen
Citation details: Afskrift af skifte af 13. juni 1726 efter Niels Nielsen, Vester Hassing. Aalborg Hospitals skifteprotokol.
Misc

Skylder efter forskrivning af 7. maj 1683 Niels Nielsen i Vester Hassing 22 Sld. [se skifte efter Niels Nielsen]

Probate

Skifte 28-04-1713. Fol. 369b. SØREN LAURSEN i øster Hassing KAREN SØRENSDATTER Arvinger, Enken og Børn: Karen Sørens datter gift med Niels Laursen i Vester Hassing 40. Laurs Sørensen 36.aar. i Kongens Tieneste Peder Sørensen 32.aar. Ingeborg Sørensdatter. 24.aar. gift med Jens Madsen Ø.Hassing Jens Sørensen 26.aar. i Hvolgaard Johanne Sørensdatter. 20.aar. i København Anne Sørensdatter 18.aar. Bendigt Sørensdatter. 16.aar.

Misc

Søren Laursen i Øster Hassing skyldig efter forskrivning af 7 may 1683 22 sld, men som manden i Ao 1713 ved døden er afgangen i ringe tilstand, hvor hans efterladte bo ej højre end til paa bondestæds besætning der efter Kongl. Maj's allernaadigste forordning af 15 jan. 1701 første er prioritered haver kundet opløbe, der og desforuden dend tid da dette var hans kong. Maj's Ryttergaards udj skiftet efter Søren Laursen er falden kiendelse, at samme forskrivning som ei efter loven i saa lang en tid findes at være søgt eller forrergid? ej burde Ansees af nogen Kraft, saa kand denne sterfboe efter slig omstændighed nu ei nogen efter forberørte forskrivning /: som tilforn er underkiendt:/ have at fordre men vedkommende bør herudj uden aldeles for tiltalefri at være

***** Hele skifter følger ********

Skiftet ?(der er fra Aalborg Hospital)? har følgende ordlyd:

Anno 1726 dend 13 juni vare paa Kong. Majest. rettens og Aalborg Hospitals vegne Hospitalforstander Johannes Juhl af Aalborg udi lovlig forfald paa hans vegne Poul Poulsen som Fuldmægtig tillige med 2 vurderingsmænd Niels Pedersen og Søren Madsen Kolding af Vester Hassing mødte udi afgangne Niels Nielsens Stevnboe i bemeldte Vester Hassing for at holde Registrering og Vurdering samt Skifte og deeling efter bemelte dend sal: Mand imellem hans efterladte Enke Inger Poulsdatter paa den eene, og deres med hinanden sammen auflede Børn, nemlig Niels Nielsen 14 år, hiemme i Boen og Maren Nielsdatter gift med Jens Andersen i foranførte Vester Hassing. Ved hvilken Forretning var mødt Cort Poulsen som Laugværge på Enkens Vegne , ligesaa mødte Jens Andersen af Vester Hassing paa sin hustrue Marens Nielsdatters og som Anordnede Formynder paa Sønnen Niels Nielsen deres Vegne, udJ hvis samt Børnenes Overværelse efter forevisning er forrettet som følger Bester og Qvæg: 1 brun øeg med Føl 7 Aar 8 rd, 1 sort dito 5 Aar 6 Rd 4m, 1 sort Hest Plag 4 Aar 5 Rd 2m, 1 bruun øeg 20 aar 1 rd 2m, 1 Sort dito 18 Aar 1 Rd 2m, 1 sort hielmet Koe 10 aar 4Rd, 1 sorthielmet dito 8 Aar 3 Rd, 1 sort hielmet dito 7 Aar 3Rd 2m, 1 sort ringed studeød i 2. aar 2Rd, 1 rød qwie 2 Aar 1Rd 2m, 1 spee kalv 1m 8s, 1 gl gaaes med 3 gieslinger 1m 8s, 2 svine polter 1rd. Indboe: i Storstuen 1 egbord med aaben fod 4Rd 8m, 1 fyer Kiste med laas 1 Rd 2m, 1 gl dito med Laas 3m, 1 lidet bord med aaben Foed 12s, 1 træstoel 8s, 2 fyhr benke 1m, 1 lidet skab 12s. I Lille Stuen: 1 liden Jern Kakkel Oven 4 Rd, 1 eggeskrin 1m, 1 fyhr Bord 12s, 2 Hollands Steen Fade 2m, 3 tallerkener 3m 8s. I Forstuen?: 1 fyhr Skab med 4 stk rummer 4m. I Brøgerset: 1 Kaaber Kiedel i grue paa 3 fierdinger 10 Rd 4m, 1 Jern Gryde paa 1½ Kande 2m 8s, braspande 8s, Ildklamme 6s, 1 jern Kiedel Skee 4s, 1Qvern med Sold og Selde 1 Rd 2m, 1 steen krus med tinlaag 1m 8s, 10 træstorkar a 4s er 2m 8s, 1 halvtønde 4s, 1 bænker 6s, 2 Stripper 12s, 1 halv tønde 1 læg tg og 2 standtønder 2m, 1 Ballie 8s, 1 Rivjern 2s. Sengekleder: 1 Bolster Underdyne med fyld 1 rd 2m, 1 Overdyne med Fyld 1 Rd 2m, 2 lagener 3s, 1 Puude med Vohr og 1 dito uden vohr 2m, 1 broged Sengeklæde 1m 4s, 1 hiemgjort broged omheng bestaaende af 4 stk og en kappe tilsammen 3m, Børnenes Seng bestaaende af 2 gamle dyner 1 puude og 2 blaargarns lagener der sammen vurderet for 2 Rd. Dend Sal. Mands Kleder: Befandtes faae og af ringe Værdie, hvor fore samme uden Vurdering Sønnen Niels Nielsen til kleder blev over levered og foræred af Moderen og Jens Andersen. Ploug Vogne og Redskab: 1 Arbeidsvogn med Reedskab 4 Rd, 1 gl møgvogn med fiel 2 Rd, 1 ploug med behør 1 Rd 4m, 1 harve med jerntender og en træ dito 1 rd 2m, 1 Skierekniv med Kiste 2m 8s, 1 gl opslidt høelee med droug 12s, 2 gravspader med skafter 1m 8s, 2 øxer 2m 8s, 1 hammer 4s, 1 Slibesteen med træaxel 8 s. Visse tilstaaende gield, Christen Nielsen i Vester Hassing Annammed i forvaring for den Sal: Mand 20 Rd hvorudi ermelte Christen Nielsens Søster Johanne Nielsdatter har Giived pandt og forsikring for 10 Rd 4 s som dend Sal: Mand der gield til hende var skyldig, hvilke her fra afgaar og alt saa udføres Resten som nu til Enken Inger Povelsdaatter i Stevfboed er leveret med 9 rd 5 m 12 s. Sal: Niels Nielsen lodte sin Broder Jens Nielsen som i Ao 1705 ved døden er afgangen begrave og til hans begravelse udgived 9 Rd, hvilke nu af hans arvinger til bemelte Enke Inger Povelsdatter er betalt og her boet til Indtægt føres 9 Rd, sal Niels Nielsen tilkommer udi arv efter sin broder afgangne Jens Nielsen som dend imellem Arvingerne d. 13 Juni 1726 giorde deelingsforretning udviiser Reede Penge som til Enken Inger Povelsdaatter er betalt og her boet til gode anføres 3 Rd 8s - Nok til faldne Udgifter tilstaaende gielde som her efter findes anført 1 Rd 3m 8s. Uvisse tilstaaende gield, den sal: Mand tilkommer udi arv efter sin Broder Jens Nielsen som forhen meldt er, og ved deeling efter ham af arvingerne for uvisse er anført hos efterskrevne Laurs Sørensen i Vester Hassing 1 sld 3 m 7 s Cort Povelsen ibm 2 m 1s er 1 rd 3 m 8 s . Sal Anders Sørensen på Vester Heden i Vester Hassing Sogn og Hustru Anne Nielsdatter skyldig for bekennen? korn samt laante Rede Penge af Sal Niels Nielsen 13 Rd 3 m . Mads Laursen i Vester Hassing skyldig 3 rd 4 m 10 s., Cort Poulsen i Vesterhassing efterholdte Registrering skyldig Rede penge 6 Rd 4 m nok for 4 skp Rug og 3 skp Byg 1 rd 2 m 12 s er 8 rd 12 s . Bertel Laursen i Ulsted angaves at være skyldig til boet paa egne vegne som han skal have loved at svare 2 rd 1 m til haabe 5 Rd 3 m, Søren Laursen i Øster Hassing skyldig efter forskrivning af 7 may 1683 22 sld, men som manden i Ao 1713 ved døden er afgangen i ringe tilstand, hvor hans efterladte bo ej højre end til paa bondestæds besætning der efter Kongl. Maj's allernaadigste forordning af 15 jan. 1701 første er prioritered haver kundet opløbe, der og desforuden dend tid da dette var hans kong. Maj's Ryttergaards udj skiftet efter Søren Laursen er falden kiendelse, at samme forskrivning som ei efter loven i saa lang en tid findes at være søgt eller forrergid? ej burde Ansees af nogen Kraft, saa kand denne sterfboe efter slig omstændighed nu ei nogen efter forberørte forskrivning /: som tilforn er underkiendt:/ have at fordre men vedkommende bør herudj uden aldeles for tiltalefri at være - Saa formedelst ingen lovlig beviis om dend øvrige forhenmeldte sterfboets tilstaaende gield befandtes er skiftet des aarsag opsadt til d 22 November 1726, inden hvilken tid enken og arvingerne besørger fornøden beviis om gielden at erlange - eller og Debotorerne til dend opsadte tiid til sterfboed lovlig at lade indkalde;

hvor da Anno 1726 d. 22 November alle mødte udj Sterfboed paa Hospitalsforstanderen Johanne Juuls Vegne er melte Poul Poulsen som fuldmægtig til lige med vurderingsmændene Niels Pedersen og Søren Madsen Colding af Vester Hassing for skiftet til lovlig endskab at befordre. Men som arvingerne ikke endnu nogen beviis om den tilstaaende gields Rigtighed haver kunnet erholde og ingen af debitorerne i Sterfboet Mødte, altsaa er skiftet fremdeeles tagen udj opsættelse til d. 18 february 1727 inden hvilke tiid enken ved 2 mænd lader reqvirere hos Debitorrerne, hvorvidt de af Gielden tilstaar eller benegter -

Anno 1727 d 18 february indfandt sig atter udj Sterfboet paa Skifteforvalteren Hospitalsforstander Johannes Juuls vegne Poul Poulsen, fuldmægtig tillige med vurderingsmænd Niels Pedersen og udi dend nu ved døden afgangne Søren Madsen Kolding hans sted Jens Thommesen Toftgaard af Vester Hassing, hvor da for Skiftretten mødte Niels Pedersen og Jørgen Poulsen som forklarede at de begge den ?(dato mangler, men der er afsat plads til den)? 1726 paa Sterfboet Vegne var hos efterskrevne Debitorer for gielden at indfordre, og desken? beskaffenhed for enhver nøjagtig at undersøge hvor da af den bleven forretted, og denne gield til hvor som følger, Anders Sørensens søn Søren Andersen paa Vester Heede tilstoed at være skyldig de hans Sal fader Anders Sørensen anførdte 13 Rd 3 M, hvilke er melt Søren Andersen lovede ved Tiid og lehlighed til Sterfboet at ville betale, Mads Laursen i Øster Hassing skyldig 3 Rd 4 M 10 s, Bertel Laursen Ulsted skyldig 2 Rd 2 m, som af dem begge blev tilstanden, Laurs Sørensen i Vester Hassing skyldig 1 Rd 1 m 7 s. Peder Laursen Ulsted 5Rd 3 m, Ovenstaaende Laurs Sørensen benegtede den ham anførte fordring, og den sidste nemblig Peder Laursen i Ulsted i ligemaade med foregivende at have contrareigning mod sterfboed hvorefter han formeent sig der at have fordring, men aldeeles inted til Sterfboed at være skyldig, thi blev da af skifteforvalteren en efterslig for anførte beskaffenhed denne Søgning og Dispute med ovenanførte 2. mænd her viist ved lands Lov og Rett at afhandle. Hernest blev Enken ved hendes laugværge Cort Poulsen samt Børnene og deres værge tilspurgt om de vidste noget videre denne sterfbooe tilhørende, som burde registreres og vurderes, hvortil de samtlig og enhver for sig svarede nej, ej videre i saa maade at være bevidste end hvis allerede angivet og specificeret er. Summa bedrager da det gandske Boes registrerede og vurderede visse Midler sig til 101 Rd 5 m og 14 s og uvisse tilstaaende gield = 34 Rd 4 m 14 s. Bortskyldig gield besatningen til stædets ansætelig efter Kongl. May's allernaadiste Forordninger behøres 4 ploug bester a 13 Rd 2m er 53 Rd 2 m 1 ploug ligeledes 4 rd 1 harve 4 Rd 4 m er 71 rd 2 m . Brøsfældigheden stædets ayning?? befindes overalt baade paa tømmer og tag eendel Brystfældighed er anseet og taxeret ej forsvarlig at repereres under 50 Rd. Enken fordrede lige vederlaug med hendes sal. Mands Begravelse som haver kostet 10 Rd, skyldig til Aalborg Hospital afgifter for Aar 1725 som er 5 Rd 3 m juli kvartal Matricalskat 1726 1 Rd 2 m 11 s. Tieneste Drengen fordrede et Aars tilgodehavende løn 3 Rd 2 m, 3 ark stemplet papir til denne forretning a 1 m 8 s er 4 m 8 s, for denne forretning at forfærdige 1 Rd 3 m , Vurderingsmændene 4 m ?(resten forsvundet i margin)? er 2 Rd 5 m 8 s. Summa bedrager da boets bortskyldige gield Udi alt til 144 Rd 3 m 3 s . Efter saaledes som foranmeldt forrettet var, og da der befandtes at ded bortskyldige gield overgaar boets formue saa indtet til skifte og deeling mellem Enken og Børnene kunne blive, blev med bemeldte Enke Inger Poulsdatter, samt Enkens antagne laugværge Cort Poulsen sluttet og forafskrevet, at som hun her annammede og til sig taged alle foromrørte Boets Registrerede Midler, Reede Penge, Løsøre og Creaturer uden nogen udlæg til bortskyldig gield og selv besørger den tilstaaende gield sig tilgode inddreven, saa lover og tilforpligtiger hun sig der imod allene at være ansvarlig det stædets Bygning og Besætning med fordeligst skal vorde bragt i forsvarlig stand, men endog enhver sin medførte krav fornøjlig med Reede Penge at betale som Skifteforvalteren samt andre vekommende for denne forretning skal være og blive uden skade i allemaade at saaledes er forretted og afhandled, bekrefter med egne hænders underskrift Actom steefboed Utsupra