Ole Munks slægtsdatabase

Peder BertelsenAge: 52 years16051657

Name
Peder Bertelsen
Given names
Peder
Surname
Bertelsen
Citation details: www.bolyhne.dk
Birth about 1605
Citation details: www.bolyhne.dk
Occupation
Fæster på Striben
yes

Publication: 1952
Citation details: side 209
Misc June 14, 1631 (Age 26 years)

Publication: 2010
Note: 14/6 1631 ** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var til syn på nogen brændtørv, som findes at være gravet ved Stribens mark, om det ikke findes at være gravet i græsning og grøn jord og Stribens endel for nær.
Misc June 14, 1631 (Age 26 years)

Publication: 2010
Note: 14/6 1631 ** Oluf Nielsen i Agdrup på sin husbonds vegne og Peder Bertelsen i Langholt på sin husbond velb Otte Skeel til Hammelmose, KM befalingsmand på Ålborg slot, hans vegne med flere gode lodsejere deres fuldmægtige, som har gårde og boliger i Horsens og Hassing byer, indgav deres sag på uvildige dannemænd at sætte pæl efter gamle og nye sandemænds breve på de åsteder, som nu omtvistes.
Misc June 21, 1631 (Age 26 years)

Publication: 2010
Note:

21/6 1631** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i velb Otte Skeels efterskrevne skovsparter at syne hvis, som findes at være hugget siden sidste syn.

(148)

samme dag ** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Laurids Nielsen i Ravnskov, velb Otte Skeels skovfoged, vidnede, at Tue Svendsen i Hassing med flere havde gravet flere læs tørv i hans husbonds skov Dødskov, og Peder Bertelsen gav kære og klage over fornævnte mænd.

Misc July 12, 1631 (Age 26 years)

Publication: 2010
Note: 12/7 31 ** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Tue Svendsen i vester Hassing, Laurids Simonsen med flere sst lovet og sig til forpligtet at stille hans husbond tilfreds for hvis tørvegrøft, de gjort har i hans husbonds skovsparter.
Death of a fatherBertel Jensen
before October 18, 1631 (Age 26 years)
Misc November 29, 1631 (Age 26 years)

Publication: 2010
Note: 29/11 1631 ** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Jens Sørensen i Horsens vidnede, at i 24 år har velb Otte Skeels tjenere haft smedested i Horsens, og var samme smedested 5 alen i bredden og 6 alen i længden. Andre vidnede det samme.
MarriageGyde SimonsdatterView this family
about 1632 (Age 27 years)

Publication: 1952
Citation details: side 209
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 286, 287
Birth of a son
#1
Simon Pedersen
1633 (Age 28 years)
Citation details: www.polyjo.dk
Birth of a son
#2
Bertel Pedersen
about 1635 (Age 30 years)
Misc March 10, 1635 (Age 30 years)
Note: 10/3 1635 **Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele navngivne for landgilde og huspenge.
Misc March 17, 1635 (Age 30 years)

Note: **Peder Bertelsen i Langholt gav Anders Andersen i Kærsgårds mølle varsel, sagende ham 3 mk. faldsmål. I lige måde Johan Nielsdatter, som tjente i Langholt, for 6 rd. sagefald for løsagtighed efter doms indhold. 3 ting.
Misc March 24, 1635 (Age 30 years)

Note:

24 mar 1635 **Christen Rasmussen i Skindbjerg, Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne stævnede Ane Pedersdatter i Skindbjerg, Maren Rasmusdatter med deres lavværger, deres sønner, Christen Rasmussen og Rasmus Madsen, og Laurs Lauridsen for vidne. Jens Madsen i Føltved vidnede, at imellem den 4. og 5. februar blev der bortskikket et fyrretræ i Føltved Holte, som tilhører velb fru Birgitte Lindenou; og fulgte 2 --- fra forskr. skov og i Skindbjerggård, og der lå et læs af det samme træ inden til en dør, og var samme træ kløvet nyligen. Så tilspurgte han forskr. Rasmus Madsen, hvor flere var af samme træ. Da svarede han, at der var nogen, der havde fanget flere af dem end de (havde). Niels Bertelsen i Føltved vidnede det samme; og stod nu forskr. Peder Bertelsen og gav last og klage over dem, som samme gerning har gjort, og lyste for hans lovmål; derhos tilspurgte han Christen Rasmussen, om han turde ved sin salige ed benægte, at de selv samme træer var hugget i hans husbonds skov. Dertil svarede Christen Rasmussen, at hvis træ, som findes i deres gård har hans husbonds ladefoged på Elkjær ladet lægge derind, som han holdt ved sin ed.

samme dag **Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonfs vegne lod fordele Anders Andersen i Kjærsgårds mølle for 3 mk. hans faldsmål, eftersom han tilforn er delt. I lige måde lod fordele Johan Nielsdatter, som tjente i Langholt, for 6 rd. sagefaldspenge for løsagtighed efter doms indhold. Gav dem sag til 3 ting.

samme dag **Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele Anders Iversen i Lindholm for 2 mk. 4 sk. huspenge, Ane Christensdatter i Horsens 12 sk. huspenge.

Misc April 7, 1635 (Age 30 years)

Note: april 1635 **Peder Bertelsen i Langholt stævnede Christen Rasmussen i Skindbjerg og hans broder Rasmus Lauridsen for dom, om de ikke bør stille hans husbond tilfreds for de træer, som er funden i Skindbjerggård efter tingsvidnes indhold eller derfor at lide tiltale. Christen Rasmussen svarede, at hvis træer, som er funden i deres hus, har hans husbonds ladefoged ved navn Peder Lauridsen ladet der indlægge, som er hugget i hans og husbonds skov, Skindbjerg Skov. Peder Lauridsen Ladefoged berettede og derhos fuldt og fast vedkendes de samme træer, som fandtes i Skindbjerghus, for hans husbonds træer, og han samme træer at have på hans husbonds vegne indlagt. Jens Madsen i Føltved svarede dertil, at de selv samme træer efter tingsvidnes indhold er hugget i hans husbonds skov. Peder Bertelsen var dom begærende. Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne berettede, at efterdi forskr. Christen Rasmussen har holdt ved sin ed, at hans husbonds ladefoged Peder Lauridsen har ladet samme træer indlægge i hans moders hus, og Peder Lauridsen vedkender sig at have ladet dem indlægge i Skindbjerghus, burde hans husbonds tjener være kvit for Peder Bertelsens tiltale. Opsat 14 dage. (58)
Misc May 12, 1635 (Age 30 years)

Note: 12/5 1635 **Mads Andersen i Kinderup, det Peder Bertelsen i Langholt, Anders Kærulf i Nør Halne, Peder Pedersen i Vester Hassing og Laurs Andersen i Stae hjemlede, at de har synet Helle Christensdatter i Røjborg. Da så de, hun havde et sårmål på sit bryst, som dem syntes var gjort med en kniv. Noch så de et blå slag på hendes højre skulder, hvilket de hjemlede for et fuldt syn. Helle Christensdatter sigtede og beskyldte Peder Rasmussen, hendes broders dreng, for samme skade, og hendes broder råbte og bad ham slå den gamle trolddjævel, og gjorde han hende samme skade i hendes egen gård. Mads Andersen lyste for hvis lovmål derefter kan påtales.
Birth of a daughter
#3
Dorthe Pedersdatter
about 1637 (Age 32 years)
Birth of a daughter
#4
Maren Pedersdatter
about 1639 (Age 34 years)
Citation details: www.polyjo.dk
Birth of a son
#5
Laurs Pedersen
about 1641 (Age 36 years)
Birth of a daughter
#6
Beate Pedersdatter
about 1649 (Age 44 years)
Publication: 1960
Citation details: side 219
Misc August 26, 1651 (Age 46 years)

Publication: 1952
Citation details: side 194
Note:

Den 26. August 1651 mødte Peder Bertelsen i Striben paa sin Husbond Velbaarne Henrik Ramels Vegne. Bestod Jep Mikkelsen22) og Thomas Thomsen i Horsens med oprakte Fingre, at de i Dag 3 Uger var paa Langholt og stævnede Velbaarne Erik Høeg og Lars Nielsen23) hid i Dag for Syn at tage af Tinge, — og talte de med Ladefogeden Jens Nielsen — til at se og syne et Stykke indkastet Eng vesten og sønden Langholt, som findes indkastet med en ny Grøft, — om den ikke findes at være Horsens Mænd til Skade, og hvor langt og hvor bredt dette Kast er i Længde og Bredde, — saa og et Holt, kaldet Øster Koegholm, som iligemaade findes indkastet, — hvor brede og lange disse Kast er. Den 2. September 1651: Peder Bertelsen lyste paa Tinget, hvad lovlig Skøde, Lovhævd, Sandemandsbreve eller anden Adkomst velbaarne Erik Høeg kan have at tilholde sig det Stykke indkastet Eng vesten og sønden Langholt, saa og et Stykke Holt paa det østre Koegholm.

Miscyes

Citation details: www.polyjo.dk
Note:

Peder Bertelsen var fra ca.1635 til ca.1642 fæster af sin fødegård den store Langholt i Horsens sogn, men flyttede derpå ind på hustruens fødegård Striben i V.Hassing sogn, og fra da af havde han årelange stridigheder med sin principal Erik Høeg til Langholt, som ses at have villet tilegne sig Striben Skov. Tirsdag den 26 Nov 1650 mødte Peder Bertelsen på sin husbonds (herremanden) Henrik Ramels vegne op på Kjær Herredsting, hvor han forespurgte, om ikke den skov vest for Striben, kaldet Striben Skov, med "Stabel og Sten" var indstablet fra Horsens Fælled. Idet han henviste til et tidligere foretaget ejermands vidne forespurgte han på tinget, om ikke det var rigtigt, at størstedelen af Striben Gård og en del af marken lå inden for skovens lukker. Den 7 Jan året efter var der synsmænd tilstede på tinget, som erklærede, at Stribens have og bygninger lå indstenet i skoven oghørte under V.Hassing sogn. Endvidere oplystes på tinget, at Peder Bertelsen havde indfanget Langholts svin, som gik på olden i skoven, og bragt dem på stald. Den 26 Aug samme år var Peder Bertelsen atter på herredstinget på husbonden Henrik Ramels vegne, hvor han foanledigede et tingsvidne udstedt angående et stykke eng vest og syd for Langholt, som fandte sindkastet med en ny gørft, og den 2 Sep samme år krævede han på tinget, at velbyrdige Erik Høeg til Langholt skulle fremlægge sine adkomster til et stykke eng, som han havde indhegnet, og som var beliggende vest og syd for Langholt. Efter Peder Bertelsens død var hans enke Gyde Simonsdatter i 14 år fæster af gården Striben, og i 1661 ses hun at have klaget til lensmanden på Ålborghus over, at Striben, der anføres i jordebogen som et boelssted, var sat i skat lige med de bedste gårde der i byen. Det har dog nok ikke rent økonomisk stået så dårligt til for Gyde Simondatter, for i matriklen af 1664 fremgår det, at hun var ejer af en vejrmølle, beliggende på gården Føltveds jorder i Ø.Hassing sogn, og stående til hartkorn 1 td. samt 2 tdr. mølleskyld. På samme gårds jord lå et gadehus, beboet af Niels Pedersen, og også dette hus ses Gyde Simonsdatter at have været ejer af. I matriklen fra 1662 berettes i øvrigt, at Striben var en enestegård, at den havde et hartkorn på 4 tdr. og ejedes af afdøde Henrik Ramels arvinger. På gården var god græsning, og den tilhørende skov var så stor, at der kunne sendes 30 svin på olden.

Death 1657 (Age 52 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Jens Larsen, ane 88-89
Probate March 30, 1672 (15 years after death)
Publication: 1952
Citation details: side 228
Publication: 1967
Citation details: side 7
Note:
  1. marts 1672 var børnene samlet på Striben med samfrænderne Lars Simonsen i Vester Aslund, Peder Mikkelsen i Horsens, samt Peder Bertelsen og Peder Nielsen i Horsens, for at tage skiftedeling efter Peder Bertelsen og Gyde Simonsdatter: Hvad tin og messing, der fandtes, skiftede de alle mellem hinanden og hver annamme sit til sig straks efter. Simon Pedersen og salig Maren Pedersdatter havde tilforn bekommet deres part. Noch et par lysestager så gode som 2 daler; der foruden blev bevilget Beate Pedersdatter en sølvkæde uden skifte, og derimod haver de tre brødre at dele mellem dem selv et sølvbælte og intet mere der fandtes, som kunne registreres. Simon var som den ældste broder søstrenes fødte værge, og hans og pigernes gods skulle blive i boet hos broderen Bertel, som lovede at holde dem deres arvelod "uden skade og skadeløs". (Kjær herreds tingbog den 16. april 1672).

Meget af dette arvesølv findes stadig i de gamle slægter. N aar knaberne gik til tings, havde nogle af dem deres sværd eller knive hængende i svære sølvbælter. Et saadant sølvbælte nævnes i Kjær herreds tingbog d. 30. marts 1672 i skiftet efter Peder Bertelsen i Striben,

Family with parents - View this family
father
himself
3 years
younger brother
Family with Gyde Simonsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: about 1632
2 years
son
3 years
son
Bertel Pedersen
Birth: about 1635Langholt, , Horsens, Kær, Aalborg
Death: after 1677Striben, , Vester Hassing, Kær, Aalborg
3 years
daughter
3 years
daughter
Maren Pedersdatter
Birth: about 1639Striben, , Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: before 1672, Aalborg, , Fleskum, Aalborg
3 years
son
Laurs Pedersen
Birth: about 1641Striben, , Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: after July 5, 1693Nejst, , Øster Brønderslev, Børglum, Hjørring
9 years
daughter

BirthBo Lyhne Andersen, Author E-mail: www.bolyhne.dk
Citation details: www.bolyhne.dk
OccupationLangholt, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1952
Publication: 1952
Citation details: side 209
MiscKJÆR HERREDS TINGBØGER 1631 - 1634 Kladde
Publication: 2010
MiscKJÆR HERREDS TINGBØGER 1631 - 1634 Kladde
Publication: 2010
MiscKJÆR HERREDS TINGBØGER 1631 - 1634 Kladde
Publication: 2010
MiscKJÆR HERREDS TINGBØGER 1631 - 1634 Kladde
Publication: 2010
MiscKJÆR HERREDS TINGBØGER 1631 - 1634 Kladde
Publication: 2010
MarriageLangholt, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1952
Publication: 1952
Citation details: side 209
MarriageSlægten fra Ulstedlund (Kær herred)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 286, 287
MiscKjær H. tingbog 13/1 1635 - jul 1635 kronologiske registere
MiscKjær H. tingbog 13/1 1635 - jul 1635 kronologiske registere
MiscKjær H. tingbog 13/1 1635 - jul 1635 kronologiske registere
MiscKjær H. tingbog 13/1 1635 - jul 1635 kronologiske registere
MiscKjær H. tingbog 13/1 1635 - jul 1635 kronologiske registere
MiscLangholt, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1952
Publication: 1952
Citation details: side 194
MiscPoul Lynge Johansen
Citation details: www.polyjo.dk
NameBo Lyhne Andersen, Author E-mail: www.bolyhne.dk
Citation details: www.bolyhne.dk
DeathSlægten fra Holtegård i dronninglund sogn - om Jens Larsen, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Jens Larsen, ane 88-89
ProbateStriben, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1952
Publication: 1952
Citation details: side 228
ProbateKjær herreds knaber, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1967
Publication: 1967
Citation details: side 7
Misc

14/6 1631 ** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var til syn på nogen brændtørv, som findes at være gravet ved Stribens mark, om det ikke findes at være gravet i græsning og grøn jord og Stribens endel for nær.

Misc

14/6 1631 ** Oluf Nielsen i Agdrup på sin husbonds vegne og Peder Bertelsen i Langholt på sin husbond velb Otte Skeel til Hammelmose, KM befalingsmand på Ålborg slot, hans vegne med flere gode lodsejere deres fuldmægtige, som har gårde og boliger i Horsens og Hassing byer, indgav deres sag på uvildige dannemænd at sætte pæl efter gamle og nye sandemænds breve på de åsteder, som nu omtvistes.

Misc

21/6 1631** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. synsmænd hjemlet, at de i dag var i velb Otte Skeels efterskrevne skovsparter at syne hvis, som findes at være hugget siden sidste syn.

(148)

samme dag ** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Laurids Nielsen i Ravnskov, velb Otte Skeels skovfoged, vidnede, at Tue Svendsen i Hassing med flere havde gravet flere læs tørv i hans husbonds skov Dødskov, og Peder Bertelsen gav kære og klage over fornævnte mænd.

Misc

12/7 31 ** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Tue Svendsen i vester Hassing, Laurids Simonsen med flere sst lovet og sig til forpligtet at stille hans husbond tilfreds for hvis tørvegrøft, de gjort har i hans husbonds skovsparter.

Misc

29/11 1631 ** Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne. Jens Sørensen i Horsens vidnede, at i 24 år har velb Otte Skeels tjenere haft smedested i Horsens, og var samme smedested 5 alen i bredden og 6 alen i længden. Andre vidnede det samme.

Misc

10/3 1635 **Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele navngivne for landgilde og huspenge.

Misc

**Peder Bertelsen i Langholt gav Anders Andersen i Kærsgårds mølle varsel, sagende ham 3 mk. faldsmål. I lige måde Johan Nielsdatter, som tjente i Langholt, for 6 rd. sagefald for løsagtighed efter doms indhold. 3 ting.

Misc

24 mar 1635 **Christen Rasmussen i Skindbjerg, Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne stævnede Ane Pedersdatter i Skindbjerg, Maren Rasmusdatter med deres lavværger, deres sønner, Christen Rasmussen og Rasmus Madsen, og Laurs Lauridsen for vidne. Jens Madsen i Føltved vidnede, at imellem den 4. og 5. februar blev der bortskikket et fyrretræ i Føltved Holte, som tilhører velb fru Birgitte Lindenou; og fulgte 2 --- fra forskr. skov og i Skindbjerggård, og der lå et læs af det samme træ inden til en dør, og var samme træ kløvet nyligen. Så tilspurgte han forskr. Rasmus Madsen, hvor flere var af samme træ. Da svarede han, at der var nogen, der havde fanget flere af dem end de (havde). Niels Bertelsen i Føltved vidnede det samme; og stod nu forskr. Peder Bertelsen og gav last og klage over dem, som samme gerning har gjort, og lyste for hans lovmål; derhos tilspurgte han Christen Rasmussen, om han turde ved sin salige ed benægte, at de selv samme træer var hugget i hans husbonds skov. Dertil svarede Christen Rasmussen, at hvis træ, som findes i deres gård har hans husbonds ladefoged på Elkjær ladet lægge derind, som han holdt ved sin ed.

samme dag **Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonfs vegne lod fordele Anders Andersen i Kjærsgårds mølle for 3 mk. hans faldsmål, eftersom han tilforn er delt. I lige måde lod fordele Johan Nielsdatter, som tjente i Langholt, for 6 rd. sagefaldspenge for løsagtighed efter doms indhold. Gav dem sag til 3 ting.

samme dag **Peder Bertelsen i Langholt på sin husbonds vegne lod fordele Anders Iversen i Lindholm for 2 mk. 4 sk. huspenge, Ane Christensdatter i Horsens 12 sk. huspenge.

Misc
  1. april 1635 **Peder Bertelsen i Langholt stævnede Christen Rasmussen i Skindbjerg og hans broder Rasmus Lauridsen for dom, om de ikke bør stille hans husbond tilfreds for de træer, som er funden i Skindbjerggård efter tingsvidnes indhold eller derfor at lide tiltale. Christen Rasmussen svarede, at hvis træer, som er funden i deres hus, har hans husbonds ladefoged ved navn Peder Lauridsen ladet der indlægge, som er hugget i hans og husbonds skov, Skindbjerg Skov. Peder Lauridsen Ladefoged berettede og derhos fuldt og fast vedkendes de samme træer, som fandtes i Skindbjerghus, for hans husbonds træer, og han samme træer at have på hans husbonds vegne indlagt. Jens Madsen i Føltved svarede dertil, at de selv samme træer efter tingsvidnes indhold er hugget i hans husbonds skov. Peder Bertelsen var dom begærende. Jens Mørk i Bjørum på sin husbonds vegne berettede, at efterdi forskr. Christen Rasmussen har holdt ved sin ed, at hans husbonds ladefoged Peder Lauridsen har ladet samme træer indlægge i hans moders hus, og Peder Lauridsen vedkender sig at have ladet dem indlægge i Skindbjerghus, burde hans husbonds tjener være kvit for Peder Bertelsens tiltale. Opsat 14 dage. (58)
Misc

12/5 1635 **Mads Andersen i Kinderup, det Peder Bertelsen i Langholt, Anders Kærulf i Nør Halne, Peder Pedersen i Vester Hassing og Laurs Andersen i Stae hjemlede, at de har synet Helle Christensdatter i Røjborg. Da så de, hun havde et sårmål på sit bryst, som dem syntes var gjort med en kniv. Noch så de et blå slag på hendes højre skulder, hvilket de hjemlede for et fuldt syn. Helle Christensdatter sigtede og beskyldte Peder Rasmussen, hendes broders dreng, for samme skade, og hendes broder råbte og bad ham slå den gamle trolddjævel, og gjorde han hende samme skade i hendes egen gård. Mads Andersen lyste for hvis lovmål derefter kan påtales.

Misc

Den 26. August 1651 mødte Peder Bertelsen i Striben paa sin Husbond Velbaarne Henrik Ramels Vegne. Bestod Jep Mikkelsen22) og Thomas Thomsen i Horsens med oprakte Fingre, at de i Dag 3 Uger var paa Langholt og stævnede Velbaarne Erik Høeg og Lars Nielsen23) hid i Dag for Syn at tage af Tinge, — og talte de med Ladefogeden Jens Nielsen — til at se og syne et Stykke indkastet Eng vesten og sønden Langholt, som findes indkastet med en ny Grøft, — om den ikke findes at være Horsens Mænd til Skade, og hvor langt og hvor bredt dette Kast er i Længde og Bredde, — saa og et Holt, kaldet Øster Koegholm, som iligemaade findes indkastet, — hvor brede og lange disse Kast er. Den 2. September 1651: Peder Bertelsen lyste paa Tinget, hvad lovlig Skøde, Lovhævd, Sandemandsbreve eller anden Adkomst velbaarne Erik Høeg kan have at tilholde sig det Stykke indkastet Eng vesten og sønden Langholt, saa og et Stykke Holt paa det østre Koegholm.

Misc

Peder Bertelsen var fra ca.1635 til ca.1642 fæster af sin fødegård den store Langholt i Horsens sogn, men flyttede derpå ind på hustruens fødegård Striben i V.Hassing sogn, og fra da af havde han årelange stridigheder med sin principal Erik Høeg til Langholt, som ses at have villet tilegne sig Striben Skov. Tirsdag den 26 Nov 1650 mødte Peder Bertelsen på sin husbonds (herremanden) Henrik Ramels vegne op på Kjær Herredsting, hvor han forespurgte, om ikke den skov vest for Striben, kaldet Striben Skov, med "Stabel og Sten" var indstablet fra Horsens Fælled. Idet han henviste til et tidligere foretaget ejermands vidne forespurgte han på tinget, om ikke det var rigtigt, at størstedelen af Striben Gård og en del af marken lå inden for skovens lukker. Den 7 Jan året efter var der synsmænd tilstede på tinget, som erklærede, at Stribens have og bygninger lå indstenet i skoven oghørte under V.Hassing sogn. Endvidere oplystes på tinget, at Peder Bertelsen havde indfanget Langholts svin, som gik på olden i skoven, og bragt dem på stald. Den 26 Aug samme år var Peder Bertelsen atter på herredstinget på husbonden Henrik Ramels vegne, hvor han foanledigede et tingsvidne udstedt angående et stykke eng vest og syd for Langholt, som fandte sindkastet med en ny gørft, og den 2 Sep samme år krævede han på tinget, at velbyrdige Erik Høeg til Langholt skulle fremlægge sine adkomster til et stykke eng, som han havde indhegnet, og som var beliggende vest og syd for Langholt. Efter Peder Bertelsens død var hans enke Gyde Simonsdatter i 14 år fæster af gården Striben, og i 1661 ses hun at have klaget til lensmanden på Ålborghus over, at Striben, der anføres i jordebogen som et boelssted, var sat i skat lige med de bedste gårde der i byen. Det har dog nok ikke rent økonomisk stået så dårligt til for Gyde Simondatter, for i matriklen af 1664 fremgår det, at hun var ejer af en vejrmølle, beliggende på gården Føltveds jorder i Ø.Hassing sogn, og stående til hartkorn 1 td. samt 2 tdr. mølleskyld. På samme gårds jord lå et gadehus, beboet af Niels Pedersen, og også dette hus ses Gyde Simonsdatter at have været ejer af. I matriklen fra 1662 berettes i øvrigt, at Striben var en enestegård, at den havde et hartkorn på 4 tdr. og ejedes af afdøde Henrik Ramels arvinger. På gården var god græsning, og den tilhørende skov var så stor, at der kunne sendes 30 svin på olden.

Probate
  1. marts 1672 var børnene samlet på Striben med samfrænderne Lars Simonsen i Vester Aslund, Peder Mikkelsen i Horsens, samt Peder Bertelsen og Peder Nielsen i Horsens, for at tage skiftedeling efter Peder Bertelsen og Gyde Simonsdatter: Hvad tin og messing, der fandtes, skiftede de alle mellem hinanden og hver annamme sit til sig straks efter. Simon Pedersen og salig Maren Pedersdatter havde tilforn bekommet deres part. Noch et par lysestager så gode som 2 daler; der foruden blev bevilget Beate Pedersdatter en sølvkæde uden skifte, og derimod haver de tre brødre at dele mellem dem selv et sølvbælte og intet mere der fandtes, som kunne registreres. Simon var som den ældste broder søstrenes fødte værge, og hans og pigernes gods skulle blive i boet hos broderen Bertel, som lovede at holde dem deres arvelod "uden skade og skadeløs". (Kjær herreds tingbog den 16. april 1672).

Meget af dette arvesølv findes stadig i de gamle slægter. N aar knaberne gik til tings, havde nogle af dem deres sværd eller knive hængende i svære sølvbælter. Et saadant sølvbælte nævnes i Kjær herreds tingbog d. 30. marts 1672 i skiftet efter Peder Bertelsen i Striben,